ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เกิดจากการริเริ่มของ ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วัชราภัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะนั้น แสดงความปรารถนาที่จะให้ประเทศไทยมีแหล่งสารสนเทศวิทยานิพนธ์ สำหรับสืบค้นได้จากแหล่งเดียวกัน เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยของทุกสถาบันใช้ สารสนเทศในการบริหารงานและสำหรับ ศึกษาสถานภาพของการทำวิทยานิพนธ์ของประเทศไทย รวมทั้งตรวจสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์มิให้เกิดความซ้ำซ้อน

           ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) หรือศูนย์บริการสารสนเทศทาง เทคโนโลยี (ศสท.) ในขณะนั้น เห็นความสำคัญกับโครงการดังกล่าวจึงได้เริ่มพัฒนาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ตั้งแต่ปี 2535- จนถึง 2550 มีข้อมูลทั้งสิ้น 80,663 ระเบียน และได้ยุติการนำเข้า เนื่องจากโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ได้พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) ซึ่งประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ฉบับเต็ม อันมีศักยภาพในการให้บริการ ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถติดตาม ศึกษา ค้นคว้าจากวิทยานิพนธ์เหล่านี้ได้โดยตรง และสะดวก

© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.