รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์รายการสุขภาพอนามัยทางโทรทัศน์ที่มีต่อการส่งเสริมสุขภาพ
The Analysis of The Health Television Programs of HealthPromotion
ชื่อนิสิต ลัดดา ประพันธ์พงษ์ชัย
Ladda Propanpongchai
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รศ จุลพล รอดคำดี
Asso Prof Joompol Rodcumdee
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok. (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารมวลชน)
Master. Arts (Mass Communication)
ปีที่จบการศึกษา 2535
บทคัดย่อ(ไทย) การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนเพื่อทราบถึงบทบาทหน้าที่ของรายการโทรทัศน์ที่มีต่อการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะรายการและสปอตเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่แพร่ภาพในเดือนตุลาคม 2534ทางสถานีโทรทัศน์ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 5 สถานี ทุกรายการยกเว้นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัยพบว่ามีรูปแบบรายการ 4 ประเภทคือ นิตยสารทางอากาศ 2 รายการ สารคดี 8 รายการ ละครสั้น 3 รายการ และรายการสนทนา 1 รายการ และพบว่ามีเนื้อหารายการในสาขาอายุรศาสตร์มากที่สุด รองลงมาได้แก่ สาขาจิตเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์และสาขาอื่น ๆ และเนื้อหาดังกล่าวสะท้อนแนวคิดด้านการส่งเสริมสุขภาพในเรื่องความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟู สภาพผู้ป่วย และการรักษาพยาบาล ผลการศึกษาพบด้วยว่ามีเทคนิคการนำเสนอรายการ 4 ลักษณะคือ การบรรยาย การบรรยายสลับการสัมภาษณ์ การสนทนา และนำเสนอในรูปแบบละครสั้น โดยสรุปพบว่าเนื้อหารายการสุขภาพอนามัยที่มีสาขาต่าง ๆ สะท้อนแนวคิดเรื่องการป้องกันและการควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ซึ่งเป็นแนวทางความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ จึงสรุปได้ว่าสื่อโทรทัศน์ได้ดำเนินการตามภาระหน้าที่ของสื่อและมีส่วนในการส่งเสริมสุขภาพ
บทคัดย่อ(English) The purposes of this study were to analyse the format andcontent of the health television programs on health promotion andto analyse the role of television on health promotion to thepublic. Health programs and spots of 5 television stations inBangkok braodcasted in the month of October 1992 were analysed.The educational programs of Sukhothai Thammathirat OpenUniversity was excluded from this study. The results showed that there were 4 Categories oftelevision programs on health. The programs were presented indifferent format. There were 2 magazine-typed, 8 documentaries,3 short dramas and 1 conversation. The Findings also showed thatthe contents of health program were mostly in the areas ofInternal Medicine, Psychiatry, Pediatrics and other medicalareas, respectively. The contents of health television programswere focused on the knowledge of prevention, control of disease,patient rehabilitation, therapeuty and nursing care. Four typesof program presentation were aired; Lecture, lecture, lecture andinterview, conversation and short drama. It can be concludedthat television as a mass media has supported the healthpromotion.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 76 P.
ISBN 974-582-330-9
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ ROLE, FUNCTION, TELEVISION, HEALTH PROMOTION
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.