รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาการประยุกต์ใช้เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย : ศึกษาด้านอุปทาน
The Development of Automatic Teller Machine in the Thai BankingSystem : A Supply Approach
ชื่อนิสิต นิตยา เสรีไตรรัตน์
Nitaya Saretrirat
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ ดร จิตตภัทร เครือวรรณ์
Asso Prof Jittapatr Kruavan
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok. (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
Master. Economics (Economics)
ปีที่จบการศึกษา 2535
บทคัดย่อ(ไทย) วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทำการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเอทีเอ็มพูลของกลุ่มแบงค์เน็ท และกลุ่มสยามเน็ทการศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างกันของผลการดำเนินงานของธนาคารเมื่อก่อนและหลังรวมตัวเป็นเอทีเอ็มพูล และนำผลสรุปที่ได้มาคาดคะเนถึงรูปแบบพัฒนาการของบริการเอทีเอ็มในอนาคต ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรวมตัวกันเป็นเอทีเอ็มพูลของกลุ่มธนาคารแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยที่ปัจจัยภายใน ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการเพิ่มจุดให้บริการ และทำให้มีจำนวนรายการ Transaction เพิ่มขึ้น ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายของแบงค์ชาติ และความรู้จักมักคุ้นกันมาก่อน เมื่อศึกษาถึงผลการดำเนินงานของธนาคาร ก่อนมีการรวมตัวและหลังรวมตัว โดยการใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ผลการดำเนินงานก่อนรวมกับหลังรวมเป็นเอทีเอ็มพูลไม่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่กลุ่มแบงค์เน็ทและกลุ่มสยามเน็ท จะรวมกลุ่มกันเป็นพูลแห่งชาติ
บทคัดย่อ(English) This thesis aims to analyse factors which induce anintegration of ATM services pool by commercial banks in Thailand.The study found that factors which induce commercial banks topool their ATM services are lower operation cost, extension ofservice sites, increase transactions, central bank's policy andgoodiwll of commercial banks, By an analysis of varianceapproach, the study found that there is no sigificant improvementin the banks' number of transactions before and after the poolingof ATM services. In addition it is rather certain that both ATMpools will be combined into a National ATM pool in the very nearfuture.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 183 P.
ISBN 974-582-551-4
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ DEVELOPMENT, AUTOMATIC TELLER MACHINE, BANK, SUPPLY
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.