รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การศึกษาการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเขตการศึกษา 6
A Study of Personnel Development in Elementary Schools ofThe Expansion of Basic Education Opportunity Project UnderThe Jurisdiction of The Office of The National PrimaryEducation Commission, Educational Region Six
ชื่อนิสิต สรวง นิลดี
Sruong Nildee
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ ดร ณัฐนิภา คุปรัตน์
Asst.Prof.Dr. Natnipa Cooparat
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok. (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ครุศาสตร์ (บริหารการศึกษา)
Master. Education (Educational Administration)
ปีที่จบการศึกษา 2538
บทคัดย่อ(ไทย) การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 6 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 295 คน ครู อาจารย์ 357 คน จากโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 295 โรงเรียน แบบสอบถามที่ใช้แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ 1) การกำหนดความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร 2) การวางแผนการพัฒนาบุคลากร 3) การปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและ 4) การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่โรงเรียนจัดได้เหมาะสมแล้ว ได้แก่ การสำรวจข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา การกำหนดความต้องการ การจัดทำแผนงานพัฒนา การกำหนดโครงการ การจัดกิจกรรมการพัฒนา และการประเมินผลการพัฒนา ส่วนสิ่งที่โรงเรียนควรจัดทำหรือปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ การชี้แจงความสำคัญในการ ให้ข้อมูล การสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ด้านการวางแผน และการประเมินผลบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
บทคัดย่อ(English) The purpose of this study was to explore the currentsituation of personnel administration in elementary schoolsof the expansion of basic education opportunity projectunder the jurisdiction of the Office of the National PrimaryEducation Commission, educational region six. The studysample consisted of 295 school administrators, and 357teachers from all the 259 schools. The questionnaire formused in this study was divided according to the 4 task areasof personnel development, namely : 1) diagnosing developmentneeds, 2) design of development plans, 3) implementingdevelopment programs, and 4) evaluating the personneldevelopment program. The results of the study indicated that schools hadproperly organized the following : survey of information toset direction for development, needs assessment, developmentof personnel plans, prepration of projects, personneldevelopment activities, and evaluation of the personneldevelopment program. While the areas that needed to beprovided or improved included the following : explanation ofimportance of giving information, supporting personnel tohave more information in planning, and evaluation ofpersonnel development.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 156 P.
ISBN 974-633-982-6
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ PERSONNEL DEVELOPMENT, ELEMENTARY SCHOOLS, EDUCATIONALREGION SIX
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.