รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเรื่องชนชั้นของเพลโตและพระไตรปิฎก
A Comparative Study of the Ideas of Man in Plato's Thoughtand in the Buddhist Scripture.
ชื่อนิสิต วันฉัตร สุวรรณกิตติ
Wanchat Suwankitti
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร ไชยันต์ ไชยพร
Dr. Chaiyan Chaiyaporn
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok. (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. รัฐศาสตร์ (การปกครอง)
Master. Arts (Government)
ปีที่จบการศึกษา 2538
บทคัดย่อ(ไทย) การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์และการจัดแบ่งชนชั้นของมนุษย์ตามแนวความคิดของเพลโตและในพระไตรปิฎก เพื่อแสดงถึงนัยทางการเมืองและแนวความคิดที่เกิดจากการประยุกต์แนวความความคิดทั้งสอง ซึ่งในการวิจัยได้ยึดตัวบท "อุตมรัฐ" และ "พระไตรปิฎก"เป็นขอบเขตของการศึกษาโดยอาศัยวิธีการตีความตามทฤษฎี การตีความสรรพสิ่งในการหาความหมายและความมุ่งหมายของตัวบท ในการวิจัยได้ตั้งข้อสมมติฐานของการศึกษาว่าความแตกต่างของการแบ่งชนชั้นของมนุษย์ของเพลโตกับในพระไตรปิฎกเป็นผลจากความแตกต่างทางบริบทซึ่งลักษณะการแบ่งชนชั้นทั้งสองแนวความคิดนี้มีลักษณะการแบ่งที่ไม่ชัดเจน ทำให้อาจพิจารณาตีความในนัยอื่นได้ โดยแนวความคิดทั้งสองมีลักษณะความหมายแฝงสำคัญในการยกระดับหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนและสังคม ผลการวิจัยพบว่า แนวความคิดทั้งสองได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะความเท่าเทียมกันของมนุษย์ตามธรรมชาติที่ไม่มีมนุษย์คนใดมีความพิเศษแตกต่างจากมนุษย์ผู้อื่นที่สามารถจะกระทำการจำแนกอย่างเด่นชัดความแตกต่างที่มนุษย์จะพึงมีเป็นเรื่องของความถนัดตามธรรมชาติและความสามารถในการรับรู้และเข้าใจในธรรมอันพิเศษ ซึ่งเป็นลักษณะตามธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชาติกำเนิดหรือการจัดการของรัฐหรือสังคมลักษณะดังกล่าวได้ทำให้มนุษย์ทุกคนมีโอกาสในการสังกัดในทุกชนชั้นตามแต่สภาพความถนัดตามธรรมชาติตามแนวความคิดของเพลโต หรือความสามารถในการรับรู้และเข้าใจในธรรมอันพิเศษ ตามแนวความคิดในพระไตรปิฎก ซึ่งลักษณะดังกล่าวได้แฝงความมุ่งหมายในการที่จะให้มนุษย์ได้พัฒนาตนเอง อันจะส่งผลสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนและสังคมเพื่อผลของการมีชีวิตที่สุขสงบและเข้าใกล้ความยุติธรรมที่แท้จริง
บทคัดย่อ(English) The purpose of this research is to understand theideas of the classification of man in Plato's thought and inthe Buddhist scripture in order to express the meaning inpolitics and the thoughts, which have mainly been evolved bythese two ideas. This research is based on "the Republic"and "the Tripitikata" as a texts for study as well as using"hermeneutic method" as a mean for interpreting the texts. In this research, it has been assumed that thedifference between the classification of man in Plato'sthought and in the Tripitikata is a result of the differenceof context, in which there is no clear-cut divergencebetween both theories definitions. Therefore, theinterpretation of these theories might possibly beunderstood in other meaning. According to the result of the research, both theorieshave all shown that except the nature of cognitiveability, there is no difference among human beings innature. As a result, any people have opportunities toaffiliate in any human classes. It can, therefore, beconcluded that both Plato's Republic and the Tripitikataintend to persuade man to improve their condition towardslife and perfect justice.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 128 P.
ISBN 974-632-861-1
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ HUMAN NATURE, CLASSES, POWER AND KNOWLEDGE
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.