รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กวัยอนุบาล
The Development of A Parental Participation Program forPromoting Early Literacy for Preschool Children
ชื่อนิสิต ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์
Pattamasiri Teeranurak
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ ดร บุษบง ตันติวงศ์
Asst Prof Dr Boosbong Tantiwong
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok. (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ครุศาสตร์ (การศึกษาปฐมวัย)
Master. Education (Early Childhood Education)
ปีที่จบการศึกษา 2539
บทคัดย่อ(ไทย) การวิจัยนี้วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กวัยอนุบาล ตัวอย่างประชากรประกอบด้วยผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ที่มีอายุ 3-6 ปี จำนวน31 คน จากโรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 16 คน และกลุ่มควบคุม 15 คน ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมฯ มีดังนี้ ขั้นที่ 1 สร้างโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กวัยอนุบาล ขั้นที่ 2 ทดลองใช้โปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กวัยอนุบาล และขั้นที่ 3 ปรับปรุงโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กวัยอนุบาล ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) หลังการทดลองใช้โปรแกรมฯผู้ปกครองกลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นสูงกว่าผู้ปกครองกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผู้ปกครองกลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นหลังการทดลองใช้โปรแกรมฯสูงกว่าก่อนการทดลองใช้โปรแกรมฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .013) ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโปรแกรมฯส่วนมากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการดำเนินการใช้โปรแกรมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 4) ครูประจำชั้นอนุบาลที่ผู้ปกครองเป็นตัวอย่างประชากรส่วนมากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการดำเนินการใช้โปรแกรมอยู่ในระดับมาก โปรแกรมฯที่ปรับปรุงแล้วประกอบด้วย หลักการวัตถุประสงค์ ลักษณะของโปรแกรมฯ เนื้อหา การดำเนินการใช้โปรแกรมฯ และการประเมินผล ลักษณะของโปรแกรมฯเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ดำเนินการใช้โปรแกรมฯผู้ปกครองกับครูที่โรงเรียน และระหว่างผู้ปกครองกับลูกที่บ้าน ประกอบด้วย4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการประชุม กิจกรรมการทำกิจกรรมร่วมกับลูก กิจกรรมการบันทึกพฤติกรรมการรู้หนังสือและกิจกรรมการรายงานความก้าวหน้ารายบุคคล เนื้อหาในโปรแกรมฯประกอบด้วย การรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กวัยอนุบาลและแนวทางในการส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้น แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างความเข้าใจการปฏิบัติการ และการสรุปผลงาน มีระยะเวลาในการดำเนินการใช้โปรแกรมฯไม่ต่ำกว่า 10 สัปดาห์ ผลผลิตของการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ คู่มือโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กวัยอนุบาล แฟ้มสื่อต้นแบบ และวีดิทัศน์
บทคัดย่อ(English) The purpose of this research was to construct anddevelop a Parental Participation Program for PromotingEarly Literacy for Preschool Children. The subjectswere thirty-one parents of preschool children agesthree to six from Kaseam Pittaya School.Sixteen parents were assigned to an experimental groupand fifteen were assigned to a control group.The method of study consisted of 3 phases, namely,construction, field test and revision of the program. The research results were as follows: 1) after thefield test, the knowledge scores of the experimentalparents were significantly higher than that of thecontrol parents at .01 level; 2) after the field testthe knowledge scores of the experimental parents weresignificantly higher at .01 level; 3) most parentsviewed the program as most appropriate;4) most teachers viewed the program as highlyappropriate. The program was made up of principles,objectives, features, content, implementation procedureand evaluation. Two collaborative features of theprogram were: 1) school-based collaboration whichrequired partnership between a program coordinator andusers, i.e, parents and teachers; 2) home-basedcollaboration which required joint action betweenparents and children. Four activities representing thefeatures include: 1) school meeting; 2) home learningtogether; 3) monitoring child's literacy; 4) sharingchild's progress. The content was preschoolers' earlyliteracy and ways to promote early literacy.Implementation procedure was orientation, workshop,and, reflection and conclusion. Time requirement of theprocedure was no less than 10 weeks. The product of this study consisted of a Handbookof a Parental Participation Program for Promoting EarlyLiteracy for Preschool Children, a folder ofcopymasters and a videocassette.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 219 P.
ISBN 974-635-202-4
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ PROGRAM, PARENT, EARLY LITERACY, PRESCHOOL CHILDREN, WHOLE LANGUAGE APPROACH
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.