รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ เทคนิคการประมาณค่าความส่องสว่างจากปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ กรณีศึกษา :กรุงเทพมหานคร
A TECHNIQUE FOR ILLUMINATION PREDICTION FROM GLOBAL SOLAR RADIATION
ชื่อนิสิต ทศพร นามเทพ
Tossaporn Namthep
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ศ ดร สุนทร บุญญาธิการ
Prof Dr Soontorn Boonyatikarn
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok. (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. สถาปัตยกรรมศาสตร์ (เทคโนโลยีอาคาร)
Master. Architecture (Building Technology)
ปีที่จบการศึกษา 2542
บทคัดย่อ(ไทย) ข้อมูลความส่องสว่างในแต่ละทิศ เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการออกแบบ เพื่อนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคาร ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยขาดการเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างจริงจัง แม้จะมีการบันทึกข้อมูลค่าพลังงานรังสีรวมที่ตกกระทบในแนวระนาบโดยกรมอุตุนิยมวิทยา แต่ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้ในการออกแบบได้โดยตรง งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการนำเอาข้อมูลค่าพลังงานรังสีรวมที่ตกกระทบในแนวระนาบจากกรมอุตุนิยมวิทยามาเป็นข้อมูลหลักในการที่จะประยุกต์ใช้เพื่อการพยากรณ์ปริมาณความสว่างในแต่ละทิศ งานวิจัยเริ่มจากการเก็บข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความส่องสว่างภายนอกกับค่าพลังงานรังสีรวมที่ตกกระทบในแนวระนาบและตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความส่องสว่างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542 ถึงเดือนเมษายน 2543 การเก็บข้อมูลใช้เครื่องมือวัดค่าความส่องสว่างภายนอกในระนาบนอนและระนายตั้งรวม 8 ทิศ ข้อมูลที่ได้เป็นค่าความส่องสว่างจากท้องฟ้าจริง โดยไม่รวมอิทธิพลจากแสงสะท้อนของพื้นดิน การเก็บข้อมูลทำการบันทึกค่าเฉลี่ยทุกๆ 5 แล้วตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยอาศัยหลักของสมการถดถอยทั้งแบบเส้นตรงและที่ไม่เป็นเส้นตรง เพื่อหาสมการพยากรณ์ความส่องสว่างในแต่ละทิศ จากการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความส่องสว่างมากที่สุดคือ ค่าพลังงานรังสีรวมที่ตกกระทบในแนวระนาบ มุมยกขึ้นของดวงอาทิตย์และความแปรปรวนของสภาพท้องฟ้า เมื่อนำตัวแปรดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าสมการพยากรณ์มีความสามารถอธิบายความแปรปรวนของความส่องสว่างได้มากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ทุกสมการ การประมาณค่าความส่องสว่างภายนอกโดยอาศัยสมการพยากรณ์ที่ได้จากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้คาดการณ์ได้ค่อนข้างแม่นยำ ทั้งในกรณีช่องเวลาหรือตลอดทั้งปี โดยตัวแปรหลักที่ใช้ในการคำนวณได้แก่ ค่าพลังงานรังสีรวมที่ตกกระทบในแนวระนาบ มุมยกขึ้นของดวงอาทิตย์ และความแปรปรวนของสภาพท้องฟ้า ผลที่ได้จากงานวิจัย ทำให้สามารถพยากรณ์ความส่องสว่างในแต่ละทิศจากข้อมูลค่าพลังงานรังสีรวมที่ตกกระทบในแนวระนาบของกรมอุตุนิยมวิทยา ผลของค่าความส่องสว่างที่คำนวณได้นี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการออกแบบหรือการศึกษาที่ต้องการใช้ข้อมูลจากแสงธรรมชาติในแต่ละทิศ
บทคัดย่อ(English) Sky illumination is one of the crucial factors in natural light interiordesign. So far, there are not many studies this on sky illumination in Thailand. Evenglobal solar radiation in every sky condition has been collected comprehensively byMeteorological Climatology Division, the government agency. But, these collected dataare unable to be used in daylighting design directly. Therefore, this study ispurposed on benefiting the available data as a principle information to conductillumination prediction equations. In this study, data were collected and examined for relationship betweenexternal illumination, its related factor, and global solar radiation concerningdirectional variables since October 1999 until April 2000. Data of real-skyenvironment merely without the influence of ground reflection consist of bothvertical and horizontal plane for 8 directions. The data were integrated atfive-minute interval. This integrated data were testified, then, analyzed usingstatistical linear and non-linear regression equations, in order to find illuminationprediction equation in each direction. The most influential factor on illumination founded are global solar radiation,altitude angle, and sky factor. By applying statistical procedures to these data, theequations with r-square value more than 95% are attained. The external illumination can be precisely estimated in both of each period orthroughout the year. The groups of variables contributed to predict forms are globalsolar radiation, solar altitude angle, and sky factor. The resulting equation canpredict illumination in each direction from global solar radiation collected byMeteorological Climatology Division. These will be the essentially fundamental datathat can be utilized in daylighting design or any other natural-light researchescommitted to external illumination.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 226 P.
ISBN 974-334-759-3
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ DAYLIGHT, DAYLIGHTING PREDICTION
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.