รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ ตำนานและศาสนาใน วอต ดรีมส์ เมย์ คัม : การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายกับภาพยนตร์
MYTH AND RELIGION IN ~iWHAT DREAMS MAY COME~i : A COMPARATIVE STUDY BETWEENTHE NOVEL AND THE FILM
ชื่อนิสิต ภัทริยา กัลยานาม
Patriya Kanlayanam
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ ม ร ว กองกาญจน์ ตะเวทีกุล
Asst Prof Mr Kongkarn Tavedhikul
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต อักษรศาสตร์ (วรรณคดีเปรียบเทียบ)
Master Arts (Comparative)
ปีที่จบการศึกษา 2543
บทคัดย่อ(ไทย) จุดประสงค์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เพื่อศึกษาการดัดแปลงนวนิยายเรื่อง~iวอต ดรีมส์ เมย์ คัม~i เป็นภาพยนตร์ โดยวิเคราะห์จากองค์ประกอบต่าง ๆภายในโครงสร้างการเล่าเรื่องของนวนิยายและภาพยนตร์ และศึกษาตำนานและศาสนาที่มีอิทธิพลต่อนวนิยายและภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว จากการศึกษาพบว่าการดัดแปลงนวนิยายเรื่อง ~iวอต ดรีมส์ เมย์ คัม~iเป็นบทภาพยนตร์ทำให้เนื้อเรื่องและแนวคิดหลักของเรื่องเปลี่ยนไป ยิ่งไปกว่านั้นตำนานและศาสนาที่ปรากฎในนวนิยายและภาพยนตร์มีอิทธิพลต่อแนวคิดหลักของเรื่องที่แตกต่างกัน นวนิยายนำเสนอแนวคิดหลักเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายสัมพันธ์กับความเชื่อทางศาสนา ส่วนภาพยนตร์นำเสนอแนวคิดหลักเรื่องความรักหลังความตายสัมพันธ์กับตำนาน
บทคัดย่อ(English) The objectives of this thesis are to study the adaptation of ~iWhatDreams May Come~i from the novel into film by analysing the elements of theirnarrative structures, and to study the influence of myths and religions onthe novel and the film. The study shows that the adaptation of the story from the novel intofilm results in changes in stories and themes. Furthermore, the differencein the use of myth and religions in the novel and the film leads to thepresentation of different themes in the two works. While the novle presentsthe theme of the life after death which is related to religious beliefs.The film has the theme of love after death which is derived from myths.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 156 P
ISBN 974-13-1104-4
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ MYTH, RELIGION, ~iWHAT DREAMS MAY COME~i, AFTERLIFE, FANTASTIC AND ROMANTICCOMEDY
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.