รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ บทบาททางวารสารศาสตร์ในเรื่องสตรีของคุณนิลวรรณ ปิ่นทอง
THE JOURNALISTIC ROLES OF KHUN NII AWAN PINTONG IN WOMEN ISSUES
ชื่อนิสิต ทรงพร ศรีช่วย
Songporn Srichuay
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ศ สุกัญญา สุดบรรทัด
Prof Sukanya Sudbantad
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok. (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. นิเทศศาสตร์ (วารสารสนเทศ)
Master. Communication Arts (Journalism)
ปีที่จบการศึกษา 2544
บทคัดย่อ(ไทย) วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาททางวารสารศาสตร์และแนวคิดเรื่องสตรีของคุณนิลวรรณ ปิ่นทอง โดยมุ่งศึกษาประวัติชีวิตและการทำงานด้านวารสารศาสตร์รวมทั้งบทบาทในฐานะนักหนังสือพิมพ์สตรี ประเด็นเรื่องสตรีที่ศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ สตรีกับการเมือง และสตรีกับสังคม วิธีการศึกษาเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาและสัมภาษณ์ผู้ถูกวิจัย โดยพิจารณาจากบทบาทการเป็นบรรณาธิการที่สะท้อนแนวความคิดในการนำเสนอเนื้อหาเรืองสตรี ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ข้อเขียนของคุณนิลวรรณในนิตยสารสตรีสาร ข้อเขียนของผู้เขียนอื่น ๆ ที่คุณนิลวรรณเป็นผู้คัดสรร ในฐานะบรรณาธิการและข้อเขียนในวารสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า 1. คุณนิลวรรณมีแนวคิดสตรีนิยมที่ค่อนไปทางเสรีนิยม (LiberalFeminism) กล่าวคือสนับสนุนให้สตรีได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการศึกษา และการประกอบอาชีพ โดยไม่รังเกียจงานบ้าน ซึ่งเป็นความคาดหวังเดิมของสังคมไทย ในขณะเดียวกันก็ไม่ท้าทายอำนาจของผู้ชายด้วยการเรียกร้องสิทธิ แต่กระตุ้นให้สตรีศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 2. ความสำเร็จของการทำหน้าที่บรรณาธิการนิตยสารสตรีของคุณนิลวรรณ ได้รับแรงเสริมจากสถานภาพทางสังคม ซึ่งเธอมีบทบาทอย่างสำคัญอยู่ในองค์กรสตรีและสถาบันทางวิชาการด้านภาษาและหนังสือของชาติ 3. คุณนิลวรรณมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากนักหนังสือพิมพ์สตรีทั่วไป ในข้อที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี เป็นนักกิจกรรมในแวดวงสตรี พร้อมกับการทำหน้าที่นักหนังสือพิมพ์เพื่อสตรี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการเป็นนักภาษาและนักวรรณกรรม ทำให้เธอสามารถแสดงวาทกรรมเกี่ยวกับสตรีได้อย่างน่าสนใจ
บทคัดย่อ(English) This qualitative research aimed to study the concepts on feminism andthe role of journalism on women in politics and society from Khun NilawanPintong's perspective. The data comprised of the articles written by KhunNilawan Pintong, the others' articles selected by Khun Nilanwan to publishin the Satrisarn Magazine, and the excerpts from the interviewing with KhunNilawan. The data gathered were content analized based on Khun Nilawan'stwo perspectives; as a sender of the messages and as an informationgatekeeper. The findings were as follows : 1. Khun Nilawan subscribed to the philoshical thinking of LiberalFemism which was her driving force to encourage the women to participateiii politics; education and professional career, while taking fullresponsibility of a good housewife, as expected from the traditional Thaiculture However, male aristocracy should remain intact or unchallengedfrom women liberation. She believed that male participation was necessaryin the women development process. 2. As far as the role of the journalism on the women was concerned,it was found that Khun Nilawan's writings and the decisions executed as aneditor of Satrisarn Magazine had depicted her three major roles: as theobserver and the reporter; as the educator; and as the promoter of thesocial value and attitude. Various activities performed in different rolesreflected her inspiration and faith in the liberal feminism.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 210 P.
ISBN 974-17-0224-8
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ KHUN NILAWAN PINTONG, WOMEN ISSUES, FEMALE JOURNALIST
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.