รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลได้จากการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซีในผู้บริจาคโลหิต
COST-BENEFIT ANALYSIS OF SCREENING HEPATITIS C VIRUS IN BLOOD DONORS
ชื่อนิสิต ศุภรัตน์ เรณุมาศ
Suparathana Ranumas
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รศ ดร พงศา พรชัยวิเศษกุลศ นพ ย ภู่วรวรรณ
Asso Prof Pongsa Pornchaiwiseskul Ph DProf Yong Poovorawan M D
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. วิทยาศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข)
Master. Science (Health Economics)
ปีที่จบการศึกษา 2545
บทคัดย่อ(ไทย) ไวรัสตับอักเสบชนิด ซี เป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาในระดับโลก ไวรัสซีนี้สามารถติดต่อทางการสัมผัสเลือด ผลิตภัณฑ์ของเลือด โดยจะส่งผลให้เกิดโรค ตับอักเสบตับเรื้อรัง และตับแข็ง ในปัจจุบันปัญหาไวรัสตับอักเสบ ชนิด ซี นี้สามารถป้องกันได้โดยการตรวจสอบเลือดจากผู้บริจาค และการระวังแบบสากลในการป้องกันการติดต่อทางเข็มฉีดยา ของมีคมและการติดต่อในโรงพยาบาล ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่ใช้รักษาโรคนี้ได้~b~uวัตถุประสงค์~u~b เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของต้นทุนและผลได้ จากการตรวจกรอง ไวรัสตับอักเสบชนิด ซี ในเลือดที่ได้รับบริจาคโลหิตโดยการใช้ อีไลซา~b~uแบบการวิเคราะห์~u~b เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา และเชิงปริมาณร่วมกัน~b~uวิธีการศึกษา~u~b วิเคราะห์จากการรวบรวมข้อมูลจากสภากาชาดไทย และข้อมูลค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการวิเคราะห์โครงสร้าง จากข้อมูลที่ได้รวบรวมจากการรักษาของแพทย์ในประวัติของผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบชนิด ซี ตั้งแต่ปี 1998-2000~b~uผลการศึกษา~u~b จากการศึกษาพบว่าการตรวจสอบ ไวรัสตับอักเสบชนิด ซี นั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษา 227,168 บาท ซึ่งโดยเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวแก่ผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี~b~uสรุป~u~b อัตราส่วนผลได้ต่อต้นทุนของการตรวจสอบไวรัสตับอักเสบชนิด ซี มีค่าเท่ากับ 22.60ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียในอนาคตเป็นจำนวนมาก
บทคัดย่อ(English) The hepatitis C virus infection is a worldwide public health problem.The virus can be transmitted by contaminated blood, blood products. Thevirus causes chronic liver disease, cirrhosis, hepatocellular carcinoma. Novaccine is currently available to prevent hepatitis C. The infection can beprevented by screening the donors, and universal precaution nasocromialinfection.~bObjective~b To analyse cost and benefit component for screening HCV in blooddonors by using ELISA test at Thai Red Cross, National Blood Center.~bDesign:~b A descriptive-quantitative study.~bMethod:~b Data was collected from Thai Red Cross, National Blood Center and themedical cost for treatment of the patients admitted at King ChulalongkornMemorial Hospital, were analyzed. The physician order in the medicalrecords at King Chulalongkorn Hospital, for patients admitted for receivingthe treatment for hepatitis C during the year 1998-2000 has been reviewed.~bResult:~b It was found that the benefit of screening process is much higherthan its cost. The conventional treatment cost for HCV for all stages was227,168 Baht.~bConclusion~b The benefit cost ratio of hepatitis C virus screening process was22.60. Tremendous amount of benefit for cost will occur in the future dueto the treatment of avoided cases.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 81 P.
ISBN 974-17-1439-4
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ COST, BENEFIT, SCREENING, HEPATITIS C, BLOOD DONORS
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.