รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โพรลีนในข้าว ~iOryza sativa~i L.พันธุ์เหลืองประทิว
EXPRESSION OF GENES INVOLVING IN PROLINE SYNTHESIS IN RICE ~iOryza sativa~i L.CULTIVAR LEUNG PRATEW
ชื่อนิสิต ธัญญารัตน์ คงขุนเทียน
Tanyarat Khognkhuntian
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ศุภจิตรา ชัชวาลย์ศ. มนทกานติ วัชราภัย
Asst.Prof. Supachitra Chadchawan, Ph.D.Prof. Montakan Vajrabhaya
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok. (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. วิทยาศาสตร์ (พฤกษศาสตร์)
Master. Science (Botany)
ปีที่จบการศึกษา 2546
บทคัดย่อ(ไทย) การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและปริมาณโพรลีนในข้าวสองสายพันธุ์คือข้าวเหลืองประทิว 123 สายพันธุ์เดิม และข้าวเหลืองประทิวสายพันธุ์ทนเค็ม (LPT123-TC171) ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากการแปรของเซลล์ร่างกายในหลอดทดลอง ความสามารถในการทนเค็มซึ่งวัดจากการเติบโตของพืชในภาวะเค็ม พบว่ามีความแตกต่างระหว่างสองสายพันธุ์เมื่อให้ภาวะเค็มด้วย 0.5% NaCl (w/v) แก่ต้นกล้าอายุ 22 วัน ในขณะที่ต้นกล้าข้าวอายุ 15 วันของข้าวทั้งสองสายพันธุ์ที่ได้รับภาวะเค็มมีการเติบโตไม่แตกต่างกันเมื่อข้าวทั้งสองสายพันธุ์อยู่ในภาวะเค็มพบว่ามีการสะสมโพรลีนที่ใบในปริมาณที่สูงขึ้นกว่าต้นที่ไม่ได้รับภาวะเค็มอย่างมีนัยสำคัญ ต้นกล้าอายุ 15 วันที่ได้รับภาวะเค็มปริมาณโพรลีนในกล้าข้าวทั้งสองสายพันธุ์ใกล้เคียงกัน ในทางตรงกันข้ามเมื่อให้ภาวะเค็มแก่ต้นกล้าอายุ 22 วันเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ สายพันธุ์ทนเค็มจะมีปริมาณโพรลีนต่ำกว่าสายพันธุ์เดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าโพรลีนอาจไม่ได้มีบทบาทสำคัญต่อความสามารถในการทนเค็มของข้าวสายพันธุ์นี้ เมื่อทำการเพิ่มจำนวนชิ้นส่วนของยีน ~iP5CS~i โดยใช้วิธี PCR พบว่าสามารถเพิ่มชิ้นดีเอ็นเอขนาดประมาณ2000 เบส จากการศึกษาลำดับเบสของโคลน (P5CS_2KB_no.27) พบว่ามีบางส่วนคล้ายคลึงกับลำดับเบสของ ~iP5CS1~i mRNA ในข้าว เมื่อใช้ชิ้นส่วนของยีน ~iP5CS~i ที่โคลนได้เป็น probe เพื่อศึกษาการแสดงออกของยีน ~iP5CS~i พบว่าในต้นข้าวทั้งสองสายพันธุ์เมื่อได้รับภาวะเค็มปริมาณ ~iP5CS~i mRNA มีมากขึ้นโดยพบสัญญาณการแสดงออกของ mRNAที่คาดว่าเป็นของ ~iP5CS~i จำนวน 1 สัญญาณในต้นข้าวอายุ 15 วัน ในขณะที่พบสัญญาณการแสดงออกของ mRNA ที่คาดว่าเป็นของ ~iP5CS~i จำนวน 3 สัญญาณในต้นข้าวอายุ 22 วันอย่างไรก็ตามการศึกษาการแสดงออกของยีน ~iOAT~i โดยใช้ probe ~iOAT~i cDNAจาก mothbean ไม่พบสัญญาณ mRNA อาจเป็นไปได้ว่ายีน ~iOAT~i ในข้าวและ mothbeanมีความแตกต่างกันมากเกินไปหรือการแสดงออกของยีน ~iOAT~i มีระดับต่ำจนไม่สามารถตรวจสอบได้
บทคัดย่อ(English) Growth and leaf proline content during salt-stress condition were comparedbetween two rice lines, the salt-sensitive, original LEUNG PRATEW 123 (LPT123) and the salt-tolerant line, LEUNG PRATEW 123-TC171 selected from somaclonal variation of the original LEUNG PRATEW 123 in vitro. The salt-tolerant ability, determined by plantgrowth during the stress period, could be distinguished between the two when 22-day-oldseedlings were treated with 0.5% NaCl (w/v), but the difference in growth could notbe detected when 15-day-old seedlings were grown under salinity stress. When treatedwith salt-stress, both rice lines showed the significantly higher level of leaf proline content, compared to the non-stressed plants. The 15-day-old seedlings of both lines hadsimilar proline content. On the contrary, when 22-day-old seedlings were grown undersalt-stressed condition for 2-4 weeks, the proline content of the tolerant line was significantly lower than that of the sensitive one. These suggest that proline may not play the major role in salt tolerance in these rice lines. When a part of the P5CS gene was amplified by PCR, a DNA fragment of about 2000 by was obtained. The DNA fragment (P5CS 2KB_no.27) was clone and sequenced. It was found to be similar to the P5CS1 mRNA of rice. Then it was used as a probe to detect the expression of the P5CS gene. The northern blot hybridization showed that P5CS mRNA was up-regulated in both rice lines under salt-stress condition. One putative P5CS mRNA expression was detected in 15-day-old rice seedlings, while three putative P5CS mRNA expressions were detected in 22-day-old plants. However, when using mothbean OATcDNA as a probe, there was no detectable level of mRNA. It was suggested that either the OAT expression, or the homology between rice and mothbean OAT genes, was too low.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 102 P.
ISBN 974-17-5126-5
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ RICE, ~iOryza sativa~i L., A-pyrroline-5-carboxylate synthetase gene, PROLINE
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.