รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ ถนนพม่ากับความเปลี่ยนแปลงของดินแดนตอนใน ค.ศ. 1937-1949 : กรณีศึกษาเมืองบามอ
THE BURMA ROAD AND CHANGE IN THE HINTERLAND 1937-1949: A CAST STUDY OF BHAMO.
ชื่อนิสิต นิตยาภรณ์ พรมปัญญา
Nittayaporn Prompanya
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์
Dr. Sunait Chutintaranond
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. อักษรศาสตร์ (ประวัติศาสตร์)
Master. Arts (History)
ปีที่จบการศึกษา 2547
บทคัดย่อ(ไทย) วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาการถือกำเนิดและพัฒนาการของถนนพม่า ถนนสายนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1937 เพื่อเป้าหมายทางยุทธศาสตร์การทหาร มีจุดเริ่มต้นจากเมืองคุณหมิงมาเชื่อมกับเครือข่ายเส้นทางภายในของพม่า ถนนพม่าถูกสร้างบนเส้นทางการค้าโบราณถนนสายนี้ทวีบทบาทสำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเฉพาะบทบาททางด้านยุทธศาสตร์และเป็นสมรภูมิการรบในพื้นที่อินเดีย พม่า และจีน ถนนสายนี้สัมพันธ์อยู่กับความเปลี่ยนแปลงของเมืองบามอ ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในดินแดนพม่าตอนบนที่สำคัญในการเป็นเมืองต้นทางเข้าสู่จีนเมืองดังกล่าวมีความสำคัญทั้งในด้านการค้าและยุทธศาสตร์การรบ ในช่วงปี ค.ศ. 1937-1949 เมืองบามอมีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ประการด้วยกันความเปลี่ยนแปลงปรากฏทั้งในด้านโครงสร้างทางกายภาพของเมืองที่ถูกใช้พื้นที่เพื่อการสงครามเป็นหลัก ด้านเศรษฐกิจและการค้าเป็นภาพของการค้า ด้านสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวเมืองบามอ ที่ต้องปรับตัวเองให้สอดคล้องกับภาวะของสงครามที่เกิดขึ้น
บทคัดย่อ(English) This thesis examines the origin and development of the Burma Road, a strategic military roadbuilt along the ancient commercial route in 1937 AD. The Burma Road originated from the townKun Ming and links with the route network within Burma. It played more important part in theSecond World War, especially as a strategic route and the battlefield of the region of India,Burma and China. The Burma Road is also related to the changes of the town Bhamo, an importanttown in the Northern Burma and the gateway to China. This town has a commercial and militarysignificance. During 1937-1949 A.D. Bhamo went through various changes. These changes occurred in thephysical structure of the town, which was transformed to serve the purpose of War. Otherchanges include economic and commercial changes and also changes in the ways of life of thelocal people who were forced to adapt to the wartime environment.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 128 P.
ISBN 974-17-6744-7
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ BURMA ROAD, WAR, CHANGE, BHAMO
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.