รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ รูปแบบเนื้อหาและประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอลัมน์ซุบวิบ "บีบสิว" ของซ้อเจ็ดหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์
FORM, CONTENT AND ETHICAL ISSUES RELATING TO THE "BEEP-SEW" GOSSIP COLUMN BY SOR-JED IN MANAGER ONLINE NEWSPAPER.
ชื่อนิสิต เสาวลักษณ์ ปัจฉิมาภิรมย์
Saowalak Patchimapirom
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. พิรงรอง รามสูต
Asst.Prof. Pirongrong Ramasoota, Ph.D.
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. นิเทศศาสตร์ (วารสารสนเทศ)
Master. Communication Arts (Journalism)
ปีที่จบการศึกษา 2547
บทคัดย่อ(ไทย) การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ข้อได้เปรียบของสื่ออินเทอร์เน็ตที่เอื้อต่อการสร้างเนื้อหาซุบซิบนินทาออนไลน์ ศึกษาปัจจัยที่ทำให้เครือผู้จัดการเปิดคอลัมน์บีบสิว ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างเนื้อหา ศึกษารูปแบบ วิธีการนำเสนอเนื้อหา ศึกษารูปแบบการโต้ตอบ ในกระดานแสดงความคิดเห็นของคอลัมน์ และศึกษาปัจจัยที่ทำให้ เครือผู้จัดการเสนอเนื้อหาคอลัมน์บีบสิว ที่มีลักษณะอันขัดย้งกับหลักจริยธรรมวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเนื้อหาในคอลัมน์บีบสิว โดยการศึกษาจะใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของสื่ออินเทอร์เน็ตที่เอื้อต่อการสร้างเนื้อหาซุบซิบนินทาออนไลน์ ได้แก่ การใช้งานง่าย ลักษณะเปิดกว้าง การมีปฏิสัมพันธ์ลักษณะนิรนาม และการเป็นสื่อประสม ปัจจัยที่ทำให้เครือผู้จัดการเปิดคอลัมน์บีบสิวข้นมา ได้แก่ ปัจจัยภายในองค์กร เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ผู้บริหาร ตลอดจนการวางแผนนโยบายองค์กร ปัจจัยด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และปัจจัยทางด้านสังคม ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างเนื้อหา ได้แก่ ปัจจัยภายในเกี่ยวกับนโยบายการผลิตข่าวบันเทิงขององค์กรผู้จัดการ ตัวผู้เขียน และ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ผู้อ่าน และพฤติกรรมดาราตกเป็นข่าว ในส่วนของการศึกษารูปแบบ จัดเป็นคอลัมน์ซุบซิบนินทาออนไลน์เฉพาะ ในส่วนบันเทิงเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ซึ่งมีลักษณะเป็นสื่อประสม สามารถรับฟังเสียงบรรยายเรื่องในคอมลัมน์ได้ และมีลักษณะการสื่อสารสองทาง ที่มีปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบผ่านทางเว็บบอร์ด หรือกระดานแสดงความคิดเห็น วิธีการนำเสนอ มีการตั้งคำ การเล่นคำ การใช้คำคะนอง การใช้โวหารภาพจน์ ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ อธิพจน์ บุคลาธิษฐาน และการใช้โวหารประชดประชัน ในส่วนของกระดานแสดงความคิดเห็นในคอลัมน์ มีรูปแบบการโต้ตอบแสดงความคิดเห็น ได้แก่ การคาดเดาชื่อของบุคคลที่ถูกกล่าวถึง การให้ข้อมูลสนับสนุน เพื่อเสริมประเด็นการติฉินนินทา การให้ข้อมูล คัดค้านประเด็นเรื่องที่นำเสนอ การวิพากวิจารณ์เชิงจริยธรรม การแสดงความคิดเห็นสนับสนุนการนำเสนอคอลัมน์บีบสิว การแสดงความคิดเห็นต่อต้าน ประชดประชัน การนำเสนอคอลัมน์บีบสิว การแสดงความคิดเห็นที่ไม่แสดงทัศนคติ การปะทะคารม โต้เถียงกันเกี่ยวกับการนำเสนอคอลัมน์บีบสีว และการแสดงความคิดเห็นเชิงเสนอแนะในการนำเสนอเนื้อหาครั้งต่อไป
บทคัดย่อ(English) The objectives of this research are to study the advantages of the Internet in being the mediumfor a cybergossip column, factors that give rise to the "Beep Sew" column in Manager onlinenewspaper, factors that influence content creation of the column, form and content of thecolumn, forms of interaction in the webboard attached to the column. Besides, the researchstudies how the content within the Beep-Sew column may contradict with the ethics of Thaijournalism; the ethics of Thai Webmaster and the law. The methodologies of this research arecontent analysis and in-depth interviews. The result of study finds that the advantages of the Internet in being the medium for a cyber-gossip column are ease of navigation, openness, interactivity, anonymity and multimedia. The factors that gave rise to the opening of the "Beep Sew" column are internal factors of "PhooJad Karn" organization such as the executives' vision, organization's policy, technologicalfactor (the Internet) and social factor. Both internal and external factors are found to shapethe content creation in the column. The internal factors are the organization's policy onentertainment news and the writer's policy. The external factors are readers and the behaviorof the celebrities who are the focus of the story in the column. The Beep-Sew column takes aform of exclusive gossip column in the entertainment section of Manager online newspaper. Itmakes use of multimedia and two-way communication from the interaction in the webboard. Thepresentation of content use alias to describe the characteristics of the celebrities,denotation, connotation, juggling with words, slang, simile, metaphor, hyperbole, onomatopoeia,personification and irony .Furthermore, forms of interaction in the webboard of this column arevaried. Guessing the name of the celebrities, agreement and/or disagreement with the content,criticism of the ethics and moral standard of the writer and the content, support for thecontinuance or discontinuance of the column, dispute and exchange of words about the column,and suggestion of topics for future content.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 129 P.
ISBN 974-53-2262-8
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ FORM, CONTENT, ETHICAL, GOSSIP COLUMN, ON-LINE NEWSPAPER
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.