รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
THE RELATIONSHIP BETWEEN GOODWILL OCCURING FROM BUSINESS COMBINATIONS AND PROFITABILITY OF LISTED FIRMS IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND.
ชื่อนิสิต ศิรดา นวลประดิษฐ์
Sirada Nuanpradit
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. พงศ์พรต ฉัตราภรณ์
Pongprot Chatraphorn
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. บัญชี (การบัญชี)
Master. Accounting (Accounting)
ปีที่จบการศึกษา 2547
บทคัดย่อ(ไทย) วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจโดยวิธีซื้อและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การวิจัยตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าบริษัทที่มีค่าความนิยมมากย่อมมีความสามารถในการทำกำไรและกำไรส่วนเกินที่มากเช่นเดียวกัน เนื่องจากในทางทฤษฎีค่าความนิยมเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรที่เกินกว่ากำไรตามปกติของอุตสาหกรรม การศึกษาใช้ข้อมูลงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2543-2546 โดยความสามารถในการทำกำไรของบริษัทวัดได้จากอัตราผลตอบแทนกำไรขั้นต้น อัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงาน อัตราผลตอบแทนจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ อัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ และกำไรส่วนเกินของบริษัทวัดได้จากผลต่างระหว่างกำไรที่เกิดขึ้นจริงและกำไรปกติงานวิจัยนี้ใช้วิธีการทดสอบสมมติฐานโดยไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Mann-Whitney U test การทดสอบทั้งหมดใช้ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ผลการวิจัยพบว่าอัตราผลตอบแทนกำไรขั้นต้นและอัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงาน ซึ่งถือเป็นการวัดความสามารถในการทำกำไรที่เกิดจากการดำเนินงานตามปกติหรือกิจกรรมหลักของกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับค่าความนิยม กล่าวคือ บริษัทที่มีค่าความนิยมมากก็จะมีอัตราผลตอบแทนกำไรขั้นต้นและอัตราผลตอบแทนจากการดำเนินเงินที่มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีค่าความนิยมน้อย ในทางกลับกันอัตราผลตอบแทนจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ อัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ และกำไรส่วนเกินไม่มีความสัมพันธ์กับค่าความนิยมเนื่องจากเป็นการวัดผลการดำเนินงานที่รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ
บทคัดย่อ(English) This thesis examines the relationship between goodwill occuring from business combinationsunder the purchase method and profitability of listed firms in the Stock Exchange of Thailand.It was hypothesized that the greater the goodwill, the greater the profitability and excessearnings. This is because, theoretically, goodwill represents a. firm's profitability in excessof the normal earnings of an industry. The data for this study were obtained from financial statements of listed firms in the StockExchange of Thailand from 2000 to 2003. Gross profit margin, operating income margin, earningsbefore interest and taxes margin, net profit margin, return on total assets, return oninvestment, and return on total equity ratios were used as proxies for firm's profitability anda difference between actual profit and normal profit as a proxy for firm's excess earnings. Thestatistical tools were the test of difference between two independent samples by the parametricmethod (T-test) and the non-parametric method (Mann-Whitney U test). All statistical tests weredone at 0.05 significant level. The results indicate that gross profit margin and operating income margin, both of whichmeasure a firm's ordinary or major ongoing activities, and goodwill have significantly positiverelationship. In other words, the more the goodwill of listed firms, the greater the grossprofit margin and operating income margin. On the other hand, earnings before interest andtaxes margin, net profit margin, return on total assets, return on investment, return on totalequity, and excess earnings do not significantly relate to goodwill because these ratios werebased on net profit which includes both operating profit and other revenues and expensesarising from activities outside the main operations of the business.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 91 P.
ISBN 974-17-6486-3
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ GOODWILL, PROFITABILITY, EXCESS EARNINGS
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.