รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
PROPOSED INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ON GEOMETRIC TRANSFORMATIONS FOR LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS.
ชื่อนิสิต ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
Yuthapong Tipchat
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ
Asso.Prof. Suwattana Eamoraphan, Ph.D.
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ครุศาสตร์ (การศึกษาคณิตศาสตร์)
Master. Education (Mathematics Of Education)
ปีที่จบการศึกษา 2547
บทคัดย่อ(ไทย) วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยได้สร้างกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวคิดของ Thomas Cooney จำนวน 12 กิจกรรมการเรียนรู้ จากนั้นผู้วิจัยได้นำกิจกรรมการเรียนรู้ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 15 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาจำนวน 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำนวน 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิทางการสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 9 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมการเรียนรู้ การวิจัยนี้ได้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 12 กิจกรรม โดยผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 15 ท่าน และทั้ง15 ท่านมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 12 กิจกรรมมีความสอดคล้องกัน ในด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านสื่อการเรียนรู้ โดยมีค่าดัชนีIOC สูงกว่า 0.50 ทุกด้าน
บทคัดย่อ(English) The research objective was to propose the instructional activities on geometric transformationsfor the lower secondary school students. The researcher developed twelve instructional activities on geometric transformations for lowersecondary school students by using Thomas Cooney's concepts. These instructional activitieswere examined by fifteen experts, three mathematicians, three educators in higher educationfield, and nine secondary mathematics teachers. This research proposed twelve instructional activities, on geometric transformations for lowersecondary school students which were assessed by fifteen experts, and they were agreed that alltwelve instructional activities were concordant to the content, activity, and material aspects,and the IOC were higher than 0.50 in all aspects.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 279 P.
ISBN 974-53-2247-4
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ INSTRUCTIONAL ACTIVITIES, GEOMETRIC TRANSFORMATIONS, LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.