รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ อัลกอริทึมสำหรับแบ่งนับเวกเตอร์โดยใช้การประมาณความหนาแน่น
AN ALGORITHM FOR VECTOR QUANTIZATION USING DENSITY ESTIMATION.
ชื่อนิสิต อรรคพล นงนุช
Akkaphon Nongnuch
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์
Athasit Surarerks, Ph.D.
ชื่อสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Chulalongkorn University. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
Master. Science (Computer Science)
ปีที่จบการศึกษา 2548
บทคัดย่อ(ไทย) การแบ่งนับเวกเตอร์ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานอย่างหลากหลาย งานวิจัยส่วนมากจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างหนังสือรหัสให้สอดคล้องกับระยะทางเชิงพื้นที่ สมรรถนะของการแบ่งนับจะถูกวัดจากค่าความผิดเพี้ยน ในวิทยานิพนธ์นี้ได้นำเสนอแนวทางใหม่สำหรับการแบ่งนับเวกเตอร์โดยใช้เทคนิคการประมาณความหนาแน่น หนังสือรหัสที่ได้จากอัลกอริทึมที่เสนอในวิทยานิพนธ์นี้ สามารถแสดงให้เห็นถึงการกระจายความหนาแน่นของเวกเตอร์ต้นฉบับได้และเพื่อทำให้อัลกอริทึมยืดหยุ่นขึ้น ส่วนขยายของอัลกอริทึมได้ถูกเสนอในวิทยานิพนธ์นี้ด้วยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าค่าความผิดเพี้ยนลดลงเมื่อใช้กับส่วนขยายของอัลกอริทึมที่เสนอนี้
บทคัดย่อ(English) Vector quantization is widely used in various applications. Most researches focus on creating acodebook with respect to spatial distance. The quantization performance is usually measured bydistortion. In our work, we introduce a novel approach for vector quantization that is adensity estimation technique. Codebooks obtained from our algorithm can express the densitydistribution of the original vectors. To make the algorithm more flexible, the extend procedurefor the algorithm is also proposed in this thesis. Experimental results show that thedistortion can be reduced using a flexible version of our algorithm.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 37 P.
ISBN 974-17-4283-5
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ VECTOR QUANTIZATION, LBG ALGORITHM, COMPETITIVE SPLITTING TECHNIQUE, DISTORTION
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.