รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ศึกษากรณี : ชาวไทยมุสลิมในเขตสวนหลวงและเขตวัฒนา
Not Available
ชื่อนิสิต สุพจน์ เส้นขาว
Not Available
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ ดร อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย
Kasem Bundit University. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. (รัฐประศาสนศาสตร์)
Not Available
ปีที่จบการศึกษา 2541
บทคัดย่อ(ไทย) การศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยศึกษากรณี: ชาวไทยมุสลิมในเขตสวนหลวงและ เขตวัฒนาเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.ศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของชาวมุสลิมใน เขตสวนหลวงและเขตวัฒนา 2.ศึกษาความแตกต่างเปรียบเทียบระดับและบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตยของชาวมุสลิมในเขตสวนหลวงและเขตวัฒนา ผลการศึกษาผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ในเขตสวนหลวงมีจำนวนมากกว่าเขตวัฒนา โดยชาวไทยมุสลิมศึกษาเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่18 ปี ขึ้นไปคือผู้ที่มีสิทธิไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบว่าผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปีมีจำนวนสูงสุดส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ซึ่งมีอาชีพลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทเอกชนมีระดับการศึกษาในชั้นปริญญาตรีมีจำนวนมากที่สุดและมีรายได้อยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวไทยมุสลิม ชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ในเขตสวนหลวงและเขตวัฒนามีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับปานกลางถึงน้อย (ตารางที่ 22) และมีบทบาทการเมืองที่ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งชาวมุสลิมมีความเห็นด้วย อย่างยิ่งต่อการได้เลือกบุคคลที่ต้องการเลือกมาเป็นตัวแทนของตนเพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวนโยบายระดับชาติและการดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญ
บทคัดย่อ(English) Not Available
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 46 P.
ISBN
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ การเมืองกับการศึกษา, การศึกษากับประชาธิปไตย, ประชาธิปไตยของชาวมุสลิมวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.