รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ คุณสมบัติเชิงกลของยางทางทันตกรรมจัดฟันชนิดวงของไทย
MECHANICAL PROPERTIES OF THAI ORTHODONTIC ELASTICS.
ชื่อนิสิต ชิดฤทัย บุณยเนตร
Chidruthai Boonyanate
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์, D.D.S., M.S.D. (ORTHODONTICS)สุรชัย เดชคุณากร, D.D.S., Dip In Ortho.ฉวีวรรณ รักดี, M.Sc. (Polymer science)
Niwat Anuwongkukroh, D.D.S., M.S.D. (ORTHODONTICS)Surachai Dechkunakorn, D.D.S., Dip. In Ortho.Chaveewan Rakdee, M.Sc. (Polymer science)
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย
Mahidol University. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. วิทยาศาสตร์ (ทันตกรรมจัดฟัน)
Master. Science (Orthodontics)
ปีที่จบการศึกษา 2547
บทคัดย่อ(ไทย) แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพาราได้มากที่สุดในโลก แต่ทันตแพทย์จัดฟันของไทยยังต้องใช้ยางทางทันตกรรมจัดฟันที่นำเข้าจากต่างประเทศ ยางทางทันตกรรมจัดฟันของไทยได้ถูกผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกจากความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ผลิตออกมาใน 2 รูปแบบคือ ยางไม่มีสี และ ยางสี วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของยางทางทันตกรรมจัดฟันชนิดวงของไทย (Thai และ Thai-conlored) เปรียบเทียบกับยางที่นำเข้าจากต่างประเทศ(Ormco และ G&H) โดยทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของยางตัวอย่าง 2 ขนาด คือ 1/4 นิ้ว,4.5 ออนซ์ และ 5/16 นิ้ว, 4.5 ออนซ์ ผลการทดสอบพบว่ายางเกือบทุกชนิดให้แรงจากการยืดที่3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางวงในของยาง ไม่เท่ากับค่าที่แจ้งไว้บนซอง ยกเว้นยางขนาด1/4 นิ้วจาก Thai-colored และขนาด 5/16 นิ้ว จากบริษัท G&H จากการทดสอบยางขนาด1/4 นิ้วที่ระยะการยืดของยางที่เท่ากันขนาดแรงของยางไทยและยางบริษัท G&H มากกว่ายางบริษัทOrmco อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) และยาง G&H ให้แรงที่จุดขาดสูงกว่ายางชนิดอื่นและยางไทยมีระยะที่ยืดได้มากที่สุดน้อยกว่ายางนำเข้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)การทดสอบยางขนาด 5/16 นิ้ว พบว่ายางไทยให้แรงมากกว่ายางจากบริษัท Ormco และ G&Hอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P<0.05) โดยที่จุดขาดยางบริษัท Ormco ให้แรงน้อยกว่ายางชนิดอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) และยางบริษัท G&H ยืดได้มากกว่ายางกลุ่มอื่นอย่างมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) จากการทดสอบคุณสมบัติของยางแบบ Static และ Dynamic พบว่าการลดลงของแรงในทุกกลุ่มยางมีลักษณะคล้ายกัน คือ มีการสูญเสียแรงของยางมากและรวดเร็วในช่วงเวลา 15 นาทีแรกหลังจากนั้นการสูญเสียแรงจะมีอัตราลดลงและแรงเกือบคงที่หลังจาก 2 ชั่วโมง โดยจากเวลา2 ถึง 24 ชั่วโมงพบการลดลงของแรงเพียงเล็กน้อย และพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างยางจากแต่ละบริษัท จากการทดสอบแบบ Static พบว่าเปอร์เซ็นต์ของการลดลงของแรงเกิดขึ้นมากที่สุดภายใน 15 นาที ยางไทย มีการลดลงของแรงประมาณ 13.0-15.0% และยางนำเข้ามีการลดลงประมาณ 11.0-13.0% ที่เวลา 2 ชั่วโมงยางทุกชนิดมีการลดลงของแรงประมาณ 17.0-19.0% และที่เวลา 24 ชั่วโมง ยางไทยมีการลดลงของแรงประมาณ 20.0-23.0%และยางนำเข้ามีการลดลงประมาณ 23.4-25.0% การทดสอบแบบ dynamic มีการลดลงของแรงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบแบบ static ที่เวลา 15 นาที ยางไทยมีการลดลงของแรงประมาณ15.5-16.5% และยางที่นำเข้ามีการลดลงของแรงประมาณ 15.4-16.0% ที่เวลา 2 ชั่วโมงยางทุกชนิดมีการลดลงของแรงประมาณ 19.0-22.0% ที่เวลา 24 ชั่วโมง ยางไทยมีการลดลงของแรงประมาณ 21.3-22.5% และยางนำเข้ามีการลดลงประมาณ 24.0-26.8% การเติมสีในยางไม่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติเชิงกลของยางทางทันตกรรมจัดฟันของไทย ยางทางทันตกรรมจัดฟันของไทยมีคุณสมบัติเชิงกลใกล้เคียงกับยางทันตกรรมจัดฟันจากต่างประเทศ
บทคัดย่อ(English) Although Thailand is the world's largest producer and exporter of natural rubber, Thaiorthodontists have had to use imported orthodontic elastics. With the co-operation of theNational Metal and Materials Technology Center (MTEC) and the Faculty of Dentistry at MahidolUniversity, the first Thai orthodontic elastics have been produced in 2 types, no-color (Thai)and color-added (Thai-colored) elastics. The purpose of this study was to determine the in vitro mechanical properties of Thaiorthodontic elastic brands (Thai and Thai-colored) in comparison to imported ones (Ormco andG&H) in 2 different size groups (1/4", 4.5Oz and 5/16", 4.5 Oz). The results of this studyshowed that most of the elastics did not match the specified force index when extended to thestandard extension index of 3x internal diameter, except for the 1/4" Thai-colored and the 5/16"G&H elastics. At an equivalent extension, the 1/4" Thai brands and G&H elastics generatedsignificantly higher force than the Ormco elastics and the 5/16" elastics of Thai brandsgenerated significantly higher force than the imported ones. There were statisticallysignificant differences (P<0.05) among all groups in breaking force and maximum elasticity. Forthe 1/4" elastics, the G&H elastics had significantly higher breaking force than other groupsand the Thai brand of elastics had significantly lower maximum elasticity than imported brands.For the 5/16" elastics, the Ormco elastics had significantly lower breaking force than othergroups and the G&H elastics had significantly higher maximum elasticity than other groups. The force relaxation patterns of all elastic brands were similar in both the static anddynamic tests. The significant loss of force occurred immediately after the elastics werestretched for 15 minutes then continued with slower rate for 2 hours and the force continued toreduce gradually with minimal amount until the end of the 24-hour period. The difference wasstatistically significant (P<0.05) among all groups of elastics in force relaxation over the24-hour period. In the static test, the greatest percentage of force reduction occurred within15 minutes approximately 13.0-15.0% for Thai elastics and 11.0-13.0% for imported elastics andthe force reduction of all elastics continued to reduce to 17.0-19.0% at 2 hours. At 24 hours,the force reduction was approximately 20.0-23.0% for Thai elastics and was 23.4-25.0% forimported elastics. Dynamic test caused more force loss than static test, the average forcereduction was approximately 15.5-16.5% for Thai elastics and 15.4-16.0% for imported elasticsat 15 minutes. The force of all elastics groups reduced to 19.0-22.0% at 2 hours. Thepercentages of force reduction at 24 hours were approximately 21.3-22.5% for Thai elastics and24.0-26.8% for imported elastics. Color adding did not affect the mechanical properties of Thaielastics. The mechanical properties of the Thai elastics were comparable to those of theimported elastics.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ 125 P.
ISBN 974-04-4933-6
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ ORTHODONTIC ELASTICS, FORCE DECAY, NATURAL LATEX RUBBER
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.