รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การศึกษาผลของการพาความร้อนแบบอิสระในกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายเปิดแบบเอียง ที่มีลักษณะของขนาดและตำแหน่งช่องเปิดแตกต่างกัน
Experimental Study of Effect of Openings Size and Position on Free Convection in Open-Ended Inclined Rectangular Channel
ชื่อนิสิต ศิริกรณ์ จอมทอง
Sirikorn Chomtong
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รศ ดร โจเซฟ เคดารี รศ ดร จงจิตร์ หิรัญลาภ
Asso Prof Dr Joseph Khedari Asso Prof Dr Jongjit Hirunlabh
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. บัณฑิตวิทยาลัย
King Mongkuts University of Technology Thonburi. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีอุณหภาพ)
Master. Science (Thermal Technology)
ปีที่จบการศึกษา 2544
บทคัดย่อ(ไทย) วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของตำแหน่งและขนาดของ ช่องเปิดที่มีผลต่อการพาความร้อนแบบอิสระในกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายเปิดที่ทำ มุมเอียงกับแนวราบ โดยให้ความร้อนที่แผ่นบนของกล่องเป็นแบบคงที่ มุมและระยะห่าง ระหว่างแผ่นของกล่องกำหนดให้มีค่าคงที่เท่ากับ 30 องศา และ 14 cm ตามลำดับ เป้า หมายของการทดลองและวิเคราะห์ เพื่อหาอัตราการไหลของอากาศและค่าสัมประสิทธิ์ การถ่ายเทความร้อนโดยการพา ในการศึกษา พบว่าขนาดและตำแหน่งของช่องเปิดมีอิทธิพลโดยตรงต่ออัตราการ ไหลของอากาศ พิจารณาช่องเปิดที่มีขนาดใหญ่ (1/4-1 ของพื้นที่หน้าตัดกล่อง) พบว่า อัตราการไหลของอากาศมีค่าสูงและอุณหภูมิของอากาศภายในกล่องมีค่าต่ำ สำหรับช่อง เปิดที่มีขนาดเล็ก จะให้ค่าอัตราการไหลของอากาศต่ำซึ่งทำให้อุณหภูมิภายในกล่อง มีค่าสูงขึ้น จากผลการทดลองได้นำข้อมูล มาสร้างความสัมพันธ์ของตัวเลขนัสเซลท์และ เรย์โนลด์ให้เป็นองค์ประกอบของตัวเลขเรย์เลจฮ์ พบว่า ความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับ ขนาดและตำแหน่งของช่องเปิดจากความสัมพันธ์ที่ได้สามารถใช้คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ การถ่ายเทความร้อนและประมาณค่าอัตราการไหลของอากาศภายในชุดหลังคารับรังสี อาทิตย์ได้
บทคัดย่อ(English) The thesis was aimed to study the effect of position and dimensions of openings on free convection in open-ended inclined rectangular channel with upper plate heated with a constant heat flux. The tilt angle and air gap of the channel were constant and equal to 30(+,ฐ) and 14 cm respectively. The focus of the experimental analysis was on the air flowrate and convection heat transfer coefficient. It was found that the size and position of opening affect the air flowrate considerably. When large openings were considered (1/4 to 1 of the channel cross section area), high air flowrate were obtained and low air temperature in channel were observed. While with small opening, a much smaller air flowrate with high air channel temperature are observed. Experimental data analysis were made to develop Nusselt and Reynolds numbers correlations as a function of Rayleigh number. Different correlations were proposed depending on the size and position of opening. They could be used to calculate convection coefficient for similar the configuration and to estimate the induced air flowrate by the roof solar collector.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์
ISBN
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ UNIFORM HEAT FLUX, FREE CONVECTION, AIR FLOWRATE, DATA CORRELATION, STEADY STATE, ฟลักซ์ความร้อนสม่ำเสมอ, การพาความร้อนแบบอิสระ, อัตราการไหลของอากาศ, สหสัมพันธ์ ของข้อมูล, สภาวะคงที่
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.