รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ สภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนของผู้บริหารโรงเรียนระดับ มัธยมศึกษาในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ดร แห่งประเทศไทย
EXISTING SITUATIONS AND PROBLEMS OF STUDENTS DISCIPLINARY PRACTICES OF SECONDARY SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER CONTROL OF THE SISTERS OF ST.PAUL DE CHARTRES IN THAILAND
ชื่อนิสิต บุษบา ชูวิรัช
Busaba Chuwirach
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รศ ดร สุเมธ เดียวอิศเรศ ผศ ดร คุณวุฒิ คนฉลาด
Asso Prof Dr Sumeth Deoisres Asst Prof Dr Kunawudh Konchalard
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา. บัณฑิตวิทยาลัย
Burapha University. Chonburi (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. การศึกษา (การบริหารการศึกษา)
Master. Education (Educational Administration)
ปีที่จบการศึกษา 2532
บทคัดย่อ(ไทย) ความเป็นมา ในสังคมทุกระดับ จำเป็นต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมไว้เป็นแนวยึดปฏิบัติเพื่อ ให้เกิดความสงบสุข และความก้าวหน้าของบุคคลในสังคม แต่สภาพสังคมไทยในปัจจุบันสะท้อน ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดระเบียบวินัย เช่น การไม่รักษาความสะอาดของบ้านเมือง การไม่เคารพกฎจราจร การไม่ตรงต่อเวลา เป็นต้น และโรงเรียนในฐานะที่เป็นสถาบันที่ให้ การอบรมโดยเฉพาะ ควรจะเป็นแกนนำในการปลูกฝังระเบียบวินัยที่ยังถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญใน การดำเนินกิจกรรมในสังคมและการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ ระเบียบวินัยยังเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังอยู่ในวัยเรียน ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ดร ซึ่งปฏิบัติงานในด้านการให้การอบรมสั่งสอนเยาวชนไทย ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบนี้เป็นอย่างดี จึงได้สำรวจข้อมูลนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบวินัย ปีการศึกษา 2530 สถิติที่ได้จากการสำรวจ ทำให้ผู้วิจัยสนใจว่าฝ่าย บริหารซึ่งเป็นผู้ออกกฏรักษากฏ และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎนั้น ได้ให้ความสนใจต่อ การรักษาระเบียบวินัยนักเรียนในด้านการกำหนดระเบียบ การสื่อสารหรือการแจ้งกฏ การประเมิน พฤติกรรมที่ปรากฏ การปรับพฤติกรรมและการลงโทษนั้นเพียงพอหรือไม่ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านการรักษาระเบียบ วินัย เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำปัญหาต่าง ๆ ที่พบจากการวิจัยนี้ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานด้านการรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ดร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความมุ่งหมายของการวิจัย เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนของผู้บริหาร โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ดร แห่งประเทศไทย วิธีดำเนินการ ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูใหญ่ จำนวน 16 คน ครูผู้ช่วยฝ่าย ปกครอง จำนวน 16 คน รวม 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ คะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัย จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 1. การรักษาระเบียบวินัยนักเรียน1.1 การกำหนดกฎระเบียบ โรงเรียนมีนโยบายในการบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวกับ ระเบียบวินัยนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานหลักและสภาพและปัญหาของโรงเรียน1.2 การสื่อสารหรือการแจ้งกฎระเบียบ โรงเรียนมีการสื่อสารหรือการแจ้งกฎระเบียบ ให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบและยอมรับกฏระเบียบร่วมกัน โดยใช้วิธีการสื่อสาร หรือการแจ้งด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร1.3 การประเมินพฤติกรรมที่ปรากฏ โรงเรียนพิจารณาสาเหตุของการกระทำผิด เพื่อ ประกอบการประเมินโดยอาศัยข้อมูลหลายด้านและใช้บุคลากรหลายฝ่ายร่วมกันประเมิน โดยใช้เกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบ1.4 การปรับพฤติกรรมที่ปรากฏ โรงเรียนมีการประสานงานบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การ ปรับพฤติกรรมดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและยุติธรรม โดยมีการสอบสวนหาสาเหตุการกระทำผิด ก่อนการลงโทษ ภายหลังการปรับพฤติกรรม โรงเรียนมีการติดตามผล บันทึกผลและแจ้งผลการปรับ พฤติกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้จัดให้มีการให้คำปรึกษาสำหรับ นักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระเบียบวินัยของโรงเรียนเป็นรายบุคคล 2. ปัญหาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดกฎระเบียบ การสื่อสารหรือการแจ้งกฎระเบียบ การประเมินพฤติกรรม และการปรับพฤติกรรมมีดังนี้คือ2.1 โรงเรียนไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนเท่าที่ควร2.2 กฎระเบียบของโรงเรียนมีข้อปฏิบัติมากเกินไป ทำให้ยากต่อการปฏิบัติ2.3 นักเรียนไม่ให้ความสนใจต่อข้อมูลที่แจ้ง2.4 การขาดการติดตามผลการปรับพฤติกรรมอย่างจริงจัง2.5 การขาดความร่วมมือจากครู - อาจารย์และผู้ปกครองนักเรียน ตามลำดับ
บทคัดย่อ(English) Background : In any society at all levels, rules and regulations are necessary or a must as conduct guides for peace and progress of people. But the situations in Thai society reflect that the majority of the people still lack discipline, e.g. not keeping city clean, not observing traffic rules, not being punctual. The schools as the specific institute of education should be the pioneer of inculcating the disciplines which are considered as important basis of process of activities and community life in society. Besides, disciplines are still important elements helping render human resources effective especially those students who are important forces of developing the country in the future. The Sisters of St. Paul de Chartres who are working in educating Thai young people being well aware of such responsibility have made a survey of the indisiplinary students in the academic year of 1987. The data of this survey have interested the researcher whether or not the administrators who have issued, kept the rules and promoted the enforcement have paid enough attention to the students disciplinary practices in terms of the rules establishment, the rules announcement, the behavior assessment, and the behavior modification. Therefore the researcher is interested in studying the existing situations and process problems of students disciplinary practices in order, from the problems found in this research, to find the guidelines for the modification, and the process of disciplinary practices of the schools under control of the Sisters of St. Paul de Chartres in Thailand. Purposes of the Study : To study the existing situations and the problems related to the students disciplinary practices in the secondary schools under control of the Sisters of St.Paul de Chartres in Thailand. Procedures : The population used in this study consisted of 16 principals and 16 assistants for discipline. The instrument of the study was a rating scale questionnaire constructed by the researcher. The data was analyzed by using arithmetic mean and standard deviation. Findings : The findings in this research could be concluded as follows : 1. The students discipline in this research could be concluded as follows :1.1 The rules establishment The schools had policies concerning the students rules which were in accordance with main organization and school condition and problems.1.2 The rules announcement To annouce or communicate the rules to all the personnel concerned and to have them co-operatively accept them as a practice, the schools had both verbally and literally informed them.1.3 The behavior assessment To find the causes of misbehaviors, the school made use of not only information from various sources but personnel from various divisions as well. The criteria from the rules were also used in the assessment.1.4 The behavior modification The schools and the personnel concerned had co-operated in the modification which was justically done and the causes had been carefully investigated before the punishment was made. After the modification there was a follow-up. The record and results of the modification were reported to the persons concerned. Besides, the schools arranged a counseling service for the students with disciplinary problems either individually or in group. 2. Problems on discovering : The findings were as follows :2.1 Inadequate co-operation from school personnel.2.2 Too many trivial rules to be put into practice.2.3 The students disinterest in the announcement.2.4 Lack of the follow-up on students.2.5 Lack of co-operation from school personnel, parents and students respectively.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์
ISBN
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.