รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประชากรและคุณภาพชีวิตของนักเรียนผู้ใหญ่สายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 2
A STUDY OF THE ACHIEVEMENT OF POPULATION AND QUALITY OF LIFE SUBJECT OF HIGH SCHOOL ADULT LEAENERS IN NON-FORMAL EDUCATION CENTER AREA 2 IN BANGKOK
ชื่อนิสิต กนกวรรณ สุโพธิ์
Kanokvan Suphoe
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ สมหมาย วันสอน วทบ รม MEd MACAS อ ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล กศบ กศม PhD อ นักรบ ระวังการณ์ กศบ คม
Sommai Wansorn M Ed M A C A S Thawatchai Chaijirachayakul B Ed M Ed Ph D Mugrob Rawangkarn B Ed M Ed
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย
Mahidol University. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ศิลปศาสตร์ (ประชากรศึกษา)
Master. Arts (Population Education)
ปีที่จบการศึกษา 2541
บทคัดย่อ(ไทย) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประชากร และคุณภาพชีวิตของนักเรียนผู้ใหญ่สายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 2 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความพร้อมในการเรียน วิธีการเรียนและการสอน และวิธีการประเมินผลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประชากร ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนผู้ใหญ่สายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2540 จำนวน 381 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทาง สังคมศาสตร์ (SPSS/PC+) หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน มาตราฐาน และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยโดยหาค่าความสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ โปรแกรมภาษาเบสิกสำหรับวิเคราะห์ความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่น ทดสอบความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนผู้ใหญ่สายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง คือ 17-21 คะแนน (ร้อยละ 13.1) ปานกลาง 14-16 คะแนน (ร้อยละ 33.3) และต่ำ 9-13 คะแนน (ร้อยละ 31.1) ตัวแปรที่สัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และ .05 ได้แก่ การประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัย วุฒิภาวะความสะดวกใน การเรียน ความตั้งใจใฝ่สัมฤทธิ์ และครูผู้สอนและนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะในการวิจัย คือ 1. ควรปรับปรุงวิธีการเรียนและการสอนและสิ่ง อำนวยความสะดวกในการเรียนที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมทางการเรียน 2. ควรมีการ ปฐมนิเทศก์ชี้แจงให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตลอดชีวิต และความสำคัญของการสำเร็จการศึกษา 3. ความสำคัญของวิชาประชากรและคุณภาพชีวิต
บทคัดย่อ(English) 1. The objectives of this study are to assess the achievement in learning population and quality of life subject of adult learners in general education stream of high school level of non - formal education in Bangkok Center Two. 2. The relationship between learning achievement and preparedness in learning, learning method and learning evaluation. The study sample was 381 adult learners of high school level in Bangkok Non-formal education center area 2 . The data was collected by means of self-response questionnaires prepared by researcher. The Statistics Package for Social Sciences (SPSS/PC+) The percentage, means, standard deviation and Pearson s Product Moment Correlation Coefficient for were applied in data analysis and Basic Program for Item Difficulty and Discrimination and Reliability of Criterion - Referenced analysis The research results revealed that: 1. Majority of adult learners were achieved at medium levels (33.3 percent) ,but high levels (13.1 percent) and low levels were equivalent (31 .1 percent) 2. The factors significantly positive related to learning achievement at .01 and .05 levels were; students occupation, place of residents, achievement oriented, teaching-learning technique through participatory learning, maturity levels and teaching-learning facilities. The factors me: The recommendations out of research results were; 1. The strengthening of teaching-learning techniques and materials. 2. The intensive orientation about the significant of life education and successful in education career to modify influent their attitude towards continuation learning 3. The importance of population and quality of life subject.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ 974-589-770-1
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์
ISBN 156 P.
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ POPULATION AND QUALITY OF LIFE SUBJECT ACHIEVEMENT, HIGH SCHOOL ADULT LEARNERS, วิชาประชากรและคุณภาพชีวิต, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, นักเรียนผู้ใหญ่ระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.