รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจังหวัดนนทบุรี (ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 2528)
PROFESSIONAL NURSE ETHICAL BEHAVIORS IN HOSPITALS IN NONTHABURI PROVINCE INDICATION IN NURSING MIDWIFERY PROFESSIONAL ACT B.E.2528
ชื่อนิสิต สุรีรัตน์ พรวัฒนกุล
Sureerut Pornwattanakul
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ นวรัตน์ สุวรรณผ่อง พบ ด อ สุรชาติ ณ หนองคาย น บ ศศ ม อ ฉวีวรรณ บุญสุยา กศ บ พบ ม M SPH
Nawarat Suwannapong Ph D Surachart Na Nongkhai M S Chaweewon Boonshuyar M S (APPLIED STAT) 1(st) HONS M S P H (Bios)
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย
Mahidol University. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. วิทยาศาสตร์ (บริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข)
Master. Science (Medicine Health Law Administration)
ปีที่จบการศึกษา 2542
บทคัดย่อ(ไทย) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการปฏิบัติการพยาบาล โดยมี ข้อบังคับของสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 ควบคุมอยู่ แต่ยังเกิด ปัญหาจริยธรรม ซึ่งพบเห็นจากข้อร้องเรียน และข้อคิดเห็นการให้บริการ ซึ่งโรงพยาบาล ในจังหวัดนนทบุรียังไม่เคยมีการประเมินจริยธรรมพยาบาลวิชาชีพมาก่อน ดังนั้นการวิจัย เชิงอรรถาธิบายเรื่องพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ และหาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชาชีพ บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในจังหวัดนนทบุรี เก็บข้อมูล จากพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล 6 แห่ง จำนวน 305 คน โดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลใน ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2542 นำมาวิเคราะห์ได้ 300 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 98.36 ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีอายุเฉลี่ย 34-57 ปี ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลประจำการร้อยละ 82.7 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 94.7 และส่วนใหญ่เคยได้รับการอบรมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมร้อยละ 70.0 พฤติกรรมเชิง จริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจังหวัดนนทบุรีอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 72.3 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพยาบาลวิชาชีพมีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับสูง ด้านความสุภาพอ่อนโยน ร้อยละ 65.3 รองลงมาด้านความมีระเบียบวินัยร้อยละ 60.3 และ มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับต่ำด้านความเมตตากรุณา ร้อยละ 20.0 พยาบาลมี ทัศนคติต่อวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 68.0 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพยาบาล วิชาชีพมีทัศนคติอยู่ในระดับสูง ด้านงานพยาบาลเป็นวิชาชีพ ร้อยละ 22.0 และมีทัศนคติ ต่อวิชาชีพอยู่ในระดับต่ำด้านการปฏิบัติงานร้อยละ 15.3 และมีบรรยากาศองค์การในกลุ่ม งานการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 73.0 เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า บรรยากาศ องค์การ ในกลุ่มงานการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ อยู่ในระดับดี ในด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร้อยละ 15.3 ในมิติโครงสร้างองค์การ และความขัดแย้งอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเท่ากันร้อยละ 18.7 ส่วนความสัมพันธ์กับพฤติกรรม เชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ พบว่าทัศนคติต่อวิชาชีพ และบรรยากาศองค์การโดยรวมและ รายด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ตัวแปรสำคัญที่อธิบายความผันแปรของพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ได้แก่ บรรยากาศ ความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน ทัศนคติด้านการปฏิบัติงานและด้านความสัมพันธ์กับผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วม วิชาชีพ โดยอธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 16.7 จากผลการศึกษาจึงควรเสริมสร้างบรรยากาศ ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้สมาชิกมีความรักใคร่กลมเกลียว ส่งเสริม ทัศนคติต่อวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานและการเป็นมนุษยสัมพันธ์กับผู้ป่วยให้มากขึ้น ตลอดจน ปรับปรุงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความเมตตากรุณา
บทคัดย่อ(English) Ethical behavior is an essential component of professional nursing practice controlled by Regulation of Nursing Council in the section of limits and conditions for professional nursing practice indicated in the Nursing and Midwifery Professional Act B.E 2528. Nevertheless, ethical problems arise in complaints about these services. Hospitals in Nonthaburi province have not yet had any evaluation of professional nursing ethics. The objective of this explanatory research is to determine the professional nurses ethical behavior by studying the correlation among attitude toward professional nurses, organization climate and professional nurses ethical behavior. The research population size consisted of 305 professional nurses from six hospitals in Nonthaburi province. Data collection was conducted by using questionnaires from 12(nd) February to 11(st) March 1999. Total of 300 completed questionnaires (98.36 percent) were received for the study. The results were as follow. Professional nurses had mean age of 34.57 years and most of them were single. About 82.7 percent worked on shift, 94.7 percent were graduated nurses and most of them (70.0 percent) had been trained concerning professional ethical behavior. Professional nurses ethical behavior in hospitals in Nonthaburi province was at moderate level (72.3 percent). In addition, ethical behaviors in gentleness and discipline were at high levels (65.3 percent and 60.3 percent respectively). Ethical behavior in kindness was at low level (20.0 percent). Nurses attitude toward nursing profession was at moderate level (68.0 percent). Especially, nursing professionalism was at high level (22.0 percent) where as nursing practice was at low level (15.3 percent). Nursing profession organizational climate was at moderate level (73.0 percent). There was a good level in unanimity (15.3 percent), but organization structure and conflict were at a level that needed improvement (18.7 percent). Nurses attitude toward nursing profession and organization climate positively related to ethical behaviors in nursing practice at 0.05 significance level. Unanimity, nursing practice attitude and relationship with the patient contributed to effective predictions of ethical behavior. These predictions accounted for 16.7 percent of variation in ethical behavior. The study suggests that a more warm organizational climate, unanimity, nursing practice attitude, good relationship with the patient and kindness should be developed. This can help increase the quality of nursing practice.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ 974-663-002-4
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์
ISBN 144 P.
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ PROFESSIONAL NURSE ETHICAL BEHAVIORS, ATTITUDES, ORGANIZATION CLIMATE, พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ, ทัศนคติ, บรรยากาศองค์การ
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.