รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การทำเชื้อเพลิงอัดแท่งจากส่วนผสมกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียและเศษชิ้นไม้สับของ โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
UTILIZATION OF SLUDGE CAKE FROM WASTE WATER TREATMENT PLANT AND FINE WOOD-CHIP OF PULP AND PAPER MILLS FOR BRIQUETTED FUEL
ชื่อนิสิต สุริยา ชัยเดชทยากูล
Suriya Chaiyadejtayakul
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ กฤษณรักษ์ ธีรรัฐ วท ม อ สมพงษ์ ธงไชย วท ม อ ชุมพร ยุวรี วท ม อ ประเสริฐ ผลรัตน์ วท ม
Gritsanaruck Theeraraj M Sc Sompong Thongchai M Sc Chumporn Yuwaree M Sc Prasert Phonrat M Sc
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย
Mahidol University. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร)
Master. Science (Appropriate Technology for Resource Development)
ปีที่จบการศึกษา 2543
บทคัดย่อ(ไทย) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการนำวัสดุเหลือทิ้งจากขบวนการผลิต ของโรงงานผลิตเยื่อกระดาษมาใช้ประโยชน์ในรูปของเชื้อเพลิงอัดแท่ง โดยการนำกากตะกอน จากระบบบำบัดน้ำเสียมาผสมกับเศษชิ้นไม้สับจากการสับไม้ก่อนเข้าขบวนการผลิตเยื่อกระดาษ จำนวน 11 อัตราส่วนผสม ดังนี้ 100:0 90:10 80:20 70:30 60:40 50:50 40:60 30:70 20:80 10:90 และ 0:100 โดยน้ำหนัก แล้วอัดเป็นแท่ง เผาให้ถ่านเชื้อเพลิง และทำการศึกษาคุณสมบัติด้านเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ใน การผลิตและการลงทุน เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานที่มีอยู่ ในปัจจุบัน โดยในแต่ละส่วนผสมทำการทดลอง 10 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนผสมระหว่างกากตะกอนกับเศษชิ้นไม้สับ ตั้งแต่ 100:0 ถึง 40:60 โดยน้ำหนัก สามารถอัดขึ้นรูปเป็นแท่งได้โดยส่วนผสมที่มีเศษชิ้นไม้สับเพิ่มขึ้นจะ อัดขึ้นรูปได้ยากขึ้น ใช้เวลาในการอัดมากขึ้นและมีเนื้อที่ไม่สม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อนำไปเผาเป็นถ่าน แล้วนำไปทดสอบคุณสมบัติหลักทางด้านเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM รวม 6 ด้าน คือปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้า ปริมาณสารระเหย คาร์บอนคงตัว กำมะถันรวมและค่าความร้อน แล้วหาส่วนผสมที่ดีที่สุดโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของตัวแปรในรูปคะแนนดิบตามวิธีของเพียร์สัน พบว่า อัตราส่วนผสม 70:30 มีคุณสมบัติดี ที่สุด เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นมีค่าใกล้เคียงกับฟืนแกลบ เมื่อนำไป ศึกษาด้านการลงทุน พบว่า อัตราผลตอบแทนการลงทุนสูงถึงร้อยละ 30.73 ณ ราคาขาย 9 บาทต่อกิโลกรัม และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของโรงงานในปัจจุบัน ปรากฎว่าหาก นำไปผลิตเป็นถ่านเชื้อเพลิงอัดแท่งจะให้ค่าตอบแทนสูงกว่าการนำไปเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผา และมีความเหมาะสมกว่าในการใช้ทรัพยากรให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้เทคโนโลยีพื้นฐานที่ มีอยู่ในประเทศ รวมทั้งเป็นการลดความสกปรกภายในบริเวณโรงงาน
บทคัดย่อ(English) The objective of this research is to study the possibilities of utilizing the solid waste from production process of pulp and paper mills as briquetted fuel. Sludge cake from waste water treatment plant is proportionally mixed with fine wood-chip in 10 samples of 11 ratios each 100:0 , 90:10 , 80:20 , 70:30 , 60:40 ,50:50 , 40:60 , 30:70 , 20:80 , 10:90 and 0:100 by weight. After pressing the mixture into bars these are burned to obtain briquetted fuel. The briqucttcd fuel is analyzed to verify its heating value components as specified by ASTM. The feasibility study of production in comparison to the existing cost for solid waste management is also studied. The result showed that mixtures of ratio from 100:6 to 40:60 could best result. However, as the ratio of wood chip increases, the chance of solid bars obtaining decreases and also the process is prolog and may result in incomplete mixture. The briquetted fuel was analyzed to verify heating value for 6 components as specified by ASTM namely moisture content, percent age of ash, volatile organic content, fixed carbon, sulfur content and heating value content. The analysis result using Pearson method found that the bruquetted fuel of mixing ratio 70:30 gave an optimum desired value and also heating value, compared to similar kinds of fuel such as paddy straw. As for production cost analysis, the above ratio resulted in a rate of return of about 30.73 % of the price at 9 Baht/kg. This showed some advantage over burning fine wood chip as fuel. Utilization of sludge cake and fine wood chip is also not only cleaner but also creates value added by reducing waste through using basic technology.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ 974-04-0456-1
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์
ISBN 114 P.
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ SLUDGE CAKE, FINE WOOD-CHIPBRIQUETTED FUEL, กากตะกอน, เศษชิ้นไม้สับ, เชื้อเพลิงอัดแท่ง
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.