รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การศึกษาวิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์ เรื่อง ประเด็นจริยธรรมในการลงโทษประหารชีวิต ตามทัศนะของพุทธจริยศาสตร์
A CRITICAL STUDY OF THE ETHICAL ISSUES IN EXECUTION, ACCORDING TO BUDDHIST ETHICS
ชื่อนิสิต พงศกร ไพทูลย์
Pongsakorn Phaithun
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปกรณ์ สิงห์สุริยา อ ด สิวลี ศิริไล อ ม ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตประเภทปรัชญา (สาขาจริยศาสตร์) ชาญณรงค์ บุญหนุน อ ด
Pagorn Singsuriya Ph D Sivalee Sirilai M A Channarong Boonnoon Ph D
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย
Mahidol Univerisity. Bangkok. (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. อักษรศาสตร์ (จริยศาสตร์ศึกษา)
Master. Arts (Comparative Religion)
ปีที่จบการศึกษา 2545
บทคัดย่อ(ไทย) วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาทัศนะของพุทธจริยศาสตร์ต่อการลงโทษ ประหารชีวิต และศึกษาทัศนะของพุทธศาสนิกชนต่อการลงโทษประหารชีวิต รวมทั้งศึกษาทัศนะ ของสำนักปรัชญาต่อประเด็นปัญหาจริยธรรมในการลงโทษประหารชีวิต ได้แก่ สำนักทฤษฎี ทดแทนความผิด และสำนักทฤษฎีประโยชน์นิยม การวิจัยเรื่องนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิจัยจากเอกสารและใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์ 10 รูป และฆราวาส 10 คน เป็นเพียงตัวอย่างของความคิดเห็น ผลการวิจัยภาคเอกสารพบว่า ทฤษฎีทดแทนความผิดมีทัศนะว่า การลงโทษควรมีความ มุ่งหมายเพื่อทดแทนความผิดที่ผู้กระทำความผิดได้ทำลงไป ความชอบธรรมของการลงโทษ จึงอยู่ที่การลงโทษเพื่อทดแทนอย่างเท่าเทียมกับความผิดที่ได้ทำลงไปแล้ว ทฤษฎีประโยชน์ นิยมมีทัศนะว่า การลงโทษนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี เนื่องจากได้ก่อให้เกิดความทุกข์ยาก แก่ผู้ถูกลงโทษ แต่การลงโทษนั้นอาจใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำดีได้ คือ การป้องกัน สังคม ไม่ให้เกิดการกระทำเช่นนั้นขึ้นมาอีก โดยการลงโทษเป็นการขู่ให้กลัว ตามหลัก พุทธจริยศาสตร์พบว่าพระพุทธศาสนาไม่มีข้อเสนอเชิงปรัชญาใด ๆ เกี่ยวกับการลงโทษ ประหารชีวิต การสอนให้รักษาศีล 5 เป็นข้อเสนอเชิงปัจเจกบุคคล ไม่เกี่ยวกับการปกครองรัฐ ส่วนในด้านคำสอนให้ประชาชนทั่วไปรักษาเบญจศีลและปฏิบัติตามเบญจธรรมนั้น อาจมองได้ว่า พระพุทธศาสนาไม่เห็นด้วยกับการลงโทษประหารชีวิต แต่โดยทั่วไป พระพุทธศาสนาไม่ได้ กล่าวถึงการลงโทษประหารชีวิตไว้โดยตรง ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนะว่า การลงโทษประหารชีวิต ยังคงจำเป็นสำหรับสังคมไทย แม้ว่าจะเป็นการกระทำที่ผิดศีล และเป็นบาปก็ตาม แต่ก็ ถือว่าเป็นบาปตามหน้าที่ เป็นบาปด้วยความจำเป็น และกระบวนการยุติธรรมของไทย มีความเมตตา กรุณา ต่อผู้ต้องโทษตามสมควรแล้ว ในขณะที่เห็นว่าผู้ต้องโทษนั้นไม่ได้ มีความเมตตา กรุณาต่อสังคมเลย ในด้านการวางท่าทีทั้งต่อตนเองและต่อผู้ต้องโทษ ประหารชีวิต คือ ควรมีท่าทีต่อตัวเองคือ ให้วางอุเบกขา และวางท่าทีต่อผู้ต้องโทษ ประหารชีวิต คือ ให้คิดว่าเป็นไปตามหลักกฎแห่งกรรม ผู้ใดสร้างกรรมอันใดไว้ ก็ย่อม ได้รับผลของกรรมนั้น
บทคัดย่อ(English) The objective of this research is to study capital punishment from the Buddhist ethics perspective, with regards to the opinions of the Thai Buddhists. Moreover, the perspectives on this form of punishment in the western moral philosophy, like retributivism and utilitarianism, are also considered. This is qualitative research, conducted with documentary research and in-depth interviews, with the samples consisting of 10 monks and 10 laypeople. The results of the documentary research showed that retributivism believes that the aim of punishment is to return the wrong an individual commits in the proportion of its seriousness. On the other hand, utilitarianism does not believe that a person is punished because he/she deserves it, but because the punishment will bring a good consequence for the majority of people. For example, it helps deter further crimes. The study of the Buddhist teachings showed that there is not a direct ethical principle for this issue. Even though Buddhism teaches the five precepts, one of which is to not kill, it is the teaching for laypeople, not the state. However, it can be inferred from the precepts that Buddhism is not in agreement with capital punishment. The in-depth interviews showed that the samples believed that capital punishment was still necessary for the Thai society. Even though it was morally wrong for those involved in the process of execution, it is in the line of duty, where the ultimate aim is the societys well being, and the Thai justice system was sufficiently kind to the convicted. On the other hand, the convicted deserve it because they lacked mercy. Regarding the attitude one should assume on the perception of the news about a criminal being executed, they thought people should preserve equanimity, rather than let themselves be gratified. They should think that the executed face the consequence of their own deed, which was according to the law of Karma. It is suggested that there should be documentary research into the Tipitaka for the Buddhist ethical principles about non-maleficence because those in popular use are drawn from Mankaladhipanee, which is the Buddhist secondary source; and further research about peoples opinions should be done with quantitative methods on a wider population.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ 974-04-1971-2
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์
ISBN 175 P.
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ BUDDHIST ETHICS, MORAL DILEMMA, EXECUTION, พุทธจริยศาสตร์, ความขัดแย้งทางจริยธรรม, การลงโทษประหารชีวิต
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.