รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยตนเองของโรงเรียนมัธยมศึกษา
THE DEVELOPMENT OF A SELF-EVALUATION MODEL FOR SECONDARY SCHOOL ENVIRONMENTAL EDUCATION
ชื่อนิสิต ไพรัช ถิตย์ผาด
Pairat Thidpad
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รัชชานนท์ ศุภพงศ์พิเชฐ Ph D ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ Ph D นพดล เจนอักษร Ph D
Rachanont Supapongpichate Ph D Prapatpong Senarith Ph D MAJ Nopadol Chenaksara RTAR Ph D
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย
Mahidol Univerisity. Bangkok. (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
Ph.D. (Environmental Education)
ปีที่จบการศึกษา 2545
บทคัดย่อ(ไทย) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินผลการจัดสิ่ง แวดล้อมศึกษาด้วยตนเองของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วยการวิจัยแบบผสานวิธี โดยวิจัย เชิงคุณภาพในการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ในขั้นของการสร้างและการใช้ รูปแบบ ควบคู่กับวิจัยเชิงปริมาณในการหาความเที่ยงตรงของรูปแบบ การประเมิน ประสิทธิภาพของรูปแบบและการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยที่ในกระบวนการ PAR เลือกโรงเรียนเป้าหมายการปฏิบัติการ 4 โรงเรียน บุคลากรร่วมปฏิบัติการ 510 คน สุ่มตัวอย่างในการหาความเที่ยงตรงของรูปแบบ 16 คน การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ 80 คน ใช้แบบฝึกปฏิบัติการ แบบตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ และแบบประเมิน ประสิทธิภาพของรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นรวมทั้งแบบประเมินตนเองและแบบรายงานที่ ร่วมกันพัฒนาขึ้นระหว่างการร่วมปฏิบัติการเป็นเครื่องมือการวิจัย ส่วนการประเมินความ เหมาะสมของรูปแบบ เลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินร่วมวิพากษ์และประเมินรูปแบบ 120 คน โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเช่นกัน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS PC หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ในการประเมินประสิทธิภาพของ รูปแบบ ค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบกับการปฏิบัติจริง และค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่าความแตกต่างของฐานนิยมและมัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ และ F-test ในการ ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบตามลำดับ ผลการวิจัยพบว่า 1) การร่วมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการประเมิน ต้องใช้กลยุทธ์เฉพาะในการร่วม ปฏิบัติการตามสภาพจริงของแต่ละโรงเรียน รวมทั้งใช้แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ และกระบวนการ PAR เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา 2) รูปแบบที่พัฒนาขึ้นชื่อ DDS-PAR-385 Model (ดีดีเอส-พาร์-385) เป็นรูปแบบ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม หลังร่วมปฏิบัติการ พัฒนาการประเมิน โรงเรียนมีสมรรถนะในการประเมินตนเองสูงขึ้นในระดับมากทุกด้านอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกกลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกันว่าเป็นรูปแบบที่มี ความเหมาะสมและมีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยผลการประเมินแต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 3) DDS-PAR-385 Model เป็นรูปแบบที่มีวัตถุประสงค์คู่ คือประเมินความสำเร็จ ทั้งระดับยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติการ มีการประเมินคู่ คือประเมินผลการจัดสิ่งแวดล้อม ศึกษาควบคู่กับประเมินผลการประเมิน ยึดวิธีการเชิงยุทธศาสตร์และกระบวนการวิจัย ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นแนวทางการประเมิน โรงเรียนดำเนินการประเมินใน 3 ขั้นตอนหลัก 8 ขั้นตอนการประเมิน โดยประเมินความสำเร็จการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบ 5 องค์ประกอบหลัก ทั้งคุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ความรู้ทักษะ และการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครู การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียน การจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และ การบริการสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่ชุมชน
บทคัดย่อ(English) The main objective of this research was to develop a self-evaluation model for secondary school environmental education. The combined methods were employed in which the qualitative method was used in the participatory action research (PAR) in the stages of development and implementation of the model, together with the quantitative method in the stages of the model validation testing, efficiency evaluation and appropriateness evaluation. In the PAR, 4 target schools were selected as cooperating schools. Out of the total of 510 personnel in the cooperating school, 16 were randomly selected for the model validation testing, and 80 were randomly selected for its efficiency evaluation. Research instruments included those developed by the researcher, namely, a selfevaluation handbook, a workbook, a model validation testing questionnaire and a model efficiency evaluation questionnaire, together with evaluation and reporting form jointly developed during the participatory action research activities. For the model appropriateness evaluation, 120 evaluation experts were selected to criticize and evaluate the model, using the model appropriateness evaluation questionnaire developed by the researcher. Data were processed with the SPSS PC computer program. The index of model-performance congruence (IC) was employed for the model validation testing; mean, standard deviation, and t -test were employed for model efficiency evaluation; and mean, standard deviation, difference between the mode and the median, inter-quartile range, and F test were employed for appropriateness evaluation in the model. Research findings revealed that : 1) The participatory activities in developing the model, each school had to use specific strategies based on their real condition, together with the employment of the strategic approach, and the PAR process as the framework for development. 2) The developed model was named the DDS-PAR-385 Model. It is the model that is congruent with real practice. It has high efficiency and high appropriateness. After the participatory action, the schools capability for self-evaluation was found to increase significantly in every aspect. Experts in every group agreed that the model was appropriate and beneficial for development of school environmental education. The rating means of the four groups were found to be not significantly different. 3) DDS-PAR-385 Model is the model of double objectives evaluation, to evaluate schools environmental education achievement both at strategic and operational level, double evaluations, to evaluate both the schools environmental education and the evaluation results (metaevaluation). It employed the strategic approach and the participatory action research (PAR) as the framework for operation, being conducted in 3 main stages with 8 steps of evaluation and to evaluate 5 main components of secondary school environmental education: students desirable characteristics concerning the environment; teachers knowledge, skills and participation in the schools environmental education; the schools environmental education management; the schools environment management and the schools environmental education services to the community.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ 974-04-2330-2
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์
ISBN 242 P.
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ SELF-EVALUATION, MODEL DEVELOPMENT, ENVIRONMENTAL EDUCATION EVALUATION
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.