รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การศึกษาพฤติกรรมการเรียนจากสื่อรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
A behavioral study of learning from television programs provided for Sukhothai Thammathirat University students
ชื่อนิสิต ชลธิชา หลีง้วน
Not Available
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Srinakharinwirot University, Prasarnmit
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต. (การศึกษาผู้ใหญ่)
Master.
ปีที่จบการศึกษา 2535
บทคัดย่อ(ไทย) ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียน จากสื่อรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียน จากสื่อรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของนักศึกษา โดยจำแนก ตามตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพสมรส พื้นความรู้เดิม และสถานภาพ การทำงาน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสื่อรายการ วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2534 จำนวน 530 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบเลือกตอบ และแบบปลายเปิด สถิติที่ใช้ได้แกี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t การทดสอบค่า F และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีนิวแมนคูลส์ สรุปได้ดังนี้ พฤติกรรมการเรียนจากสื่อรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยส่วนรวมมีพฤติกรรมการเรียน ปฏิบัติทุกครั้งตามคู่มือนักศึกษา นักที่มีเพศต่างกันและนักศึกษาที่มี สถานภาพสมรสต่างกันมีพฤติกรรมการเรียนจากสื่อรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษาไม่แตกต่างกัน นักศึกษาที่มีอายุต่างกันและนักศึกษา ที่มีพื้นความรู้เดิมต่างกันมีพฤติกรรมการเรียนจากแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักศึกษาที่มีสถานภาพการทำงาน ต่างกันมีพฤติกรรมการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษามีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรพัฒนาปรับปรุง สื่อรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ในเรื่องเนื้อหาสาระของรายการ รูปแบบรายการ ช่วงวันเวลาออกอากาศ ตารางวันเวลาออกอากาศ และการประชาสัมพันธ์
บทคัดย่อ(English) Not Available
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์
ISBN
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ สำนักหอสมุดกลาง มศว. ประสานมิตร Srinakharinwirot University, Prasarnmit Library
คำสำคัญ Learning behavior, Educational television program, Educational radio program, Students, พฤติกรรมการเรียน, โทรทัศน์เพื่อการศึกษา, วิทยุเพื่อการศึกษา, มสธ, นักศึกษา
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.