รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ เจตคติของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีต่อการสอนเพศศึกษา ในระดับประถมศึกษา
The attitude of Prathom suksa 6s parents in sex education in schools under Elementary Education Office in Smutprakarn
ชื่อนิสิต วันเพ็ญ วนธารกุล
Wanpen Wanatankul
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Srinakharinwirot University, Prasarnmit
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต. (สุขศึกษา)
Master.
ปีที่จบการศึกษา 2536
บทคัดย่อ(ไทย) ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาเจตคติของผู้ปกครอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีต่อการสอนเพศศึกษาในระดับประถมศึกษา และเปรียบเทียบเจตคติของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนเพศศึกษาในระดับประถมศึกษา ตามตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ และเชื้อชาติ กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงาน การประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2535 จำนวน 385 คน เป็นชาย 192 คน ผู้หญิง 193 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามวัดเจตคติเกี่ยวกับ การสอนเพศศึกษาในระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นมาตราสว่นประเมินค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอยค่าที (t-test) ค่ายู (U-test) และค่าเอฟ (F-test) พบว่าผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาในระดับประถมศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ผู้ปกครองที่มีอายุ เชื้อชาติ และนับถือศาสนาต่างกัน มีเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาในระดับประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกันมีเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาในระดับ ประถมศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันและผู้ปครองที่มีอาชีพต่างกัน มีเจตคติต่อการสอนเพศศึกษาในระดับประถมศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
บทคัดย่อ(English) Not Available
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์
ISBN
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ สำนักหอสมุดกลาง มศว. ประสานมิตร Srinakharinwirot University, Prasarnmit Library
คำสำคัญ Parents attitude, Sex education, Elementary schools, เจตคติ, ผู้ปกครอง, เพศศึกษา, การสอน, โรงเรียนประถมศึกษา
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.