รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุอำเภออู่ทอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Development of Local Curriculum on the Conservation of Ancient Monuments and Antiques in U-Thong for Grade VII Students
ชื่อนิสิต ชีวรัตน์ สาลี่ประเสริฐ
Cheevarut Saleeprasert
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร มาเรียม นิลพันธุ์ ดร ปราโมทย์ จันทร์เรือง อุษา ง้วนเพียรภาค
Maream Nillapun Ed D Pramote Chanrerng Ph D Usa Nguanphienphak M A
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร. บัณฑิตวิทยาลัย
Silpakorn University. Nakornpathom. (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรและการนิเทศ)
Master. Education (Curriculum and Supervision)
ปีที่จบการศึกษา 2545
บทคัดย่อ(ไทย) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการ อนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุอำเภออู่ทอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การ พัฒนาหลักสูตร 3) การทดลองใช้หลักสูตร 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร โดยทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 45 คน เป็นเวลา 17 คาบ คาบละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบสอบถาม 3) แบบสนทนากลุ่ม 4) แบบทดสอบ 5) แบบสังเกตพฤติกรรม 6) แบบประเมินผลงาน นักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%), การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis), ค่าเฉลี่ย ((-,X)), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), t-test แบบ Dependent ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่านโยบายของหน่วยงานต่างๆต้องการให้สถาบัน การศึกษา องค์กรต่างๆและชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู มรดกทางศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยให้จัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน ส่วนนักเรียนและบุคคลที่ เกี่ยวข้องมีความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุอำเภออู่ทอง ควรนำวิทยากรภายในท้องถิ่นมาร่วมสอนและมีการศึกษาแหล่ง โบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆ ผลการพัฒนาหลักสูตรพบว่า องค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วย หลักการ จุดหมาย โครงสร้าง คำอธิบายรายวิชา ขอบข่ายเนื้อหา เวลาเรียน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและ การประเมินผล และแผนการสอน 6 แผนการสอน ขอบข่ายเนื้อหาประกอบด้วยประวัติศาสตร์ เมืองอู่ทอง ความหมาย ประเภท และสาเหตุการเสื่อมของโบราณสถานโบราณวัตถุ ประวัติความเป็นมาของแหล่งโบราณสถานโบราณวัตถุอำเภออู่ทอง ความสำคัญและการ อนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ การอนุรักษโบราณสถานโบราณวัตถุอำเภออู่ทอง และการจัดทำและจัดแสดงผลงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุอำเภออู่ทอง ผู้เชี่ยวชาญประเมินองค์ประกอบของหลักสูตรพบว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสม ผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า นำหลักสูตรไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1 โดยมีการสอนร่วมกันระหว่าง ผู้วิจัย ผู้สอน เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติอู่ทอง อส.มศ.และผู้รู้ในท้องถิ่น มีการไปทัศนศึกษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในอำเภออู่ทอง ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร พบว่านักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุอำเภออู่ทองก่อนและ หลังใช้หลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนสามารถ จัดทำผลงานได้คือ ภาพสามมิติ แผ่นพับ นิทาน ภาพตัดต่อ หนังสือเล่มเล็ก และ เกมบันไดงู เกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุอำเภออู่ทอง และปฏิบัติ กิจกรรมการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุอำเภออู่ทองได้ นักเรียนมีความคิดเห็น ที่ดีต่อหลักสูตร และผู้สอนกับนักเรียนมีความคิดเห็นว่าควรเพิ่มระยะเวลาในแต่ ละแผนการสอน และมีการปรับปรุงหลักสูตรในเรื่องระยะเวลาให้มีความยืดหยุ่นและ เหมาะสมกับเนื้อหา
บทคัดย่อ(English) The purposes of this research were to develop the local curriculum on the conservation of ancient monuments and antiques in U-Thong for grade VII students. The development of local curriculum on the conservation of antiques in U-Thong consisted of 4 stages as follows: (1) the study of the basic data (2) the development of curriculum (3) the implementation of the curriculum (4) the evaluation of curriculum. The curriculum was implemented with grade VII students in seventeen period. The instruments employed were interview forms, questionnaires, focus group forms, testing forms, behavorial observation forms, evaluation folio forms. Percentage, content analysis, mean, standard deviation, t-test of dependent were employed for the analysis data. The results of the study concerning curriculum development showed that organizations have the general policy to encourage educational instituitions and communities to participate in conservation, revival of appreciation for local arts and cultural heritage by including these in the learning process. Students and other interested persons also desired the development of a curriculum to teach the conservation of ancient monuments and antiques in U-thong by using local folklore and stories in the curriculum, including local experts as teachers / guest speakers and field trips to ancient sites. The following aspects were included in the development of such curriculum : principles, objectives, structure, course description, contents, time duration, instructional directions, instructional media, measurement and evaluation, and six lesson plan. The contents included : history of U-thong, means and kinds of ancient monuments and antiques, and history of sites of ancient monument and antiques in U-thong. Expert evaluators found that the factors of the curriculum were coordinated and suitable. The curriculum was implemented with grade VII students and taught by teachers, local volunteer in arts and cultural heritage, and local expert by taking field trips to sites of ancient monuments and antiques in U-thong. The results of curriculum evaluation indicated that students pre-post knowledge of U-thong Sub-districts ancient monuments and antiques were significantly different at the .05 level. Students were able to create 3 - Dimensions pieces of work such as pop-up tales, jigsaw puzzles, miniature books, games and performances showing an awareness of conservation of historical sites. Additionally, they had a positive attitude towards the local curriculum. Furthermore, it was recommended that the researcher increase the time-frame according to the curriculum content.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ 974-653-138-7
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์
ISBN 390 P.
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ THE DEVELOPMENT OF LOCAL CURRICULUM, THE CONSERVATION OF ANCIENT MONUMENTS AND ANTIQUES IN U-THONG., การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น, การอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุอำเภออู่ทอง
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.