รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ ผลการเรียนรู้และความชอบจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง "ไข่เค็ม" ที่ใช้ตัว การ์ตูนหนังตะลุงและตัวการ์ตูนทั่วไป
Learning Effectiveness and Preference of a Supplementary Reading Book Titled "Kai Khem" Using Shadow Play and General Cartoon Character.
ชื่อนิสิต เอกรัตน์ ศักดิ์เพชร
Ekkarat Sukpetch
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รศ สมหญิง เจริญจิตรกรรม รศ วีรานันท์ พงศาภักดี ผศ นพศร ณ นครพนม
Asso Prof Somying Jaroenjittakam Asso Prof Veeranun Pongsapukdee Asst Prof Nopasorn na Nakornpanom
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร. บัณฑิตวิทยาลัย
Silpakorn University. Nakornpathom. (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีการศึกษา)
Master. Education (Educational Technology)
ปีที่จบการศึกษา 2545
บทคัดย่อ(ไทย) หนังสือเป็นแหล่งความรู้และเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคน ผู้วิจัยได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดงของภาคใต้ มาจัดทำเป็นหนังสือ อ่านเพิ่มเติม เพื่อเป็นอีกทางเลือกของผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความชอบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่อ่านหนังสือเพิ่มเติมเรื่อง "ไข่เค็ม" ที่ใช้ตัวการ์ตูนหนังตะลุงและตัวการ์ตูนทั่วไป ประชากรเป็นจักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543 ของโรงเรียน วัดพระบรมธาตุไชยา โรงเรียนวัดรัตนาราม โรงเรียนวัดธารน้ำไหล และโรงเรียน วัดจาย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจำนวน 84 คน ทุกโรงเรียนแบ่งเป็น กลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 จากผลการทดสอบก่อนเรียน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยประกอบด้วย 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง "ไข่เค็ม" ที่ใช้ตัว การ์ตูนหนังตะลุงและตัวการ์ตูนทั่วไป 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 3) แบบสอบถาม ความชอบภาพการ์ตูน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย (X) ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในระดับประชากรและค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for windows ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. นักเรียนกลุ่มทดลองที่1 ที่อ่านหนังสือเพิ่มเติมที่ใช้การ์ตูน หนังตะลุง(X=7.8095,S.D.=1.3111)และนักเรียนกลุ่มทดลองที่2 ที่อ่านหนังสือ เพิ่มที่ใช้ตัวการ์ตูนทั่วไป (X=7.9286,SD=1.5364) มีผลการเรียนรู้ใกล้เคียง กันทั้งก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 2. จากนักเรียนทั้งหมด ส่วนมากจะชอบหนังสืออ่านเพิ่มเติมใช้ตัวการ์ตูน หนังตะลุงคิดเป็นร้อยละ 85.71 และชอบหนังสืออ่านเพิ่มเติมใช้ตัวการ์ตูนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 14.29
บทคัดย่อ(English) Books are sources of knowledge and a significant tool for human resource development. The researcher tries to compile the local wisdom and traditional performances of the Kingdoms Southern region in a supplementary book that is aimed to become an alternative choice for students. The purposes of this research were to construct and compare the learning effectiveness and preference of Fifth grade students to read a supplementary book titled "Kai Khem" using Shadow Play and General cartoon character. The population were 84 fifth grade students of Watpraborromtatchaiya school, Watrattanaram school, Watthamamlai school. Watjay school, Chaiya District, Surat Thani Province during the second semester of the 2000 academic year. They were matched based on their scores from Pre-test. The instruments consisted of 1. A supplementary reading book titled "Kai Khem" using Shadow Play and General cartoon character, 2. Learning outcome test, 3. A preference questionnaire. The data were statistically analyzed by the population arithmetic mean ((-,X)), standard deviation (S.D.) and percentages through SPSS program for windows. The results of the study were as the following: 1. The learning outcome from using Shadow Play cartoon character ((-,X)) = 7.8095, S.D. = 1.311) and that from General cartoon character ((-,X))= 7.9286, S.D. = 1.5364) were slightly different in learning achievement. 2. The majority of student (85.71%) favored the Shadow Play cartoon character and the rest (14.29%) favored General cartoon character.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ 974-653-133-6
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์
ISBN 123 P.
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ SHADOW PLAY CARTOON CHARACTER, GENERAL CARTOON, ตัวการ์ตูนหนังตะลุง, ตัวการ์ตูนทั่วไป
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.